Кой и защо сключва застраховка “Гражданска отговорност”

26.01.2018

Защо застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите е задължителна?

Почти всеки активен водач на МПС е участвал в пътно-транспортно произшествие. Вследствие на ПТП, може да настъпят имуществени вреди - повреди по превозните средства, както и неимуществени вреди - физически травми на лицата в автомобилите, пешеходци или други участници в ПТП.Собственикът на увредените превозни средства или пострадалите лица в ПТП имат право на обезщетение за претърпените от тях вреди от виновния водач. За да бъдат гарантирани пострадалите лица във всяко ПТП, че ще получат обезщетение за нанесените им имуществени и неимуществени вреди, без значение дали виновният водач е платежоспособен, е въведена задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите. По този начин се предпазват и водачите на МПС от непосилни за тях дългове, в случай на причинено от тях ПТП по непредпазливост, за което без подобна застраховка биха носили отговорност. В случай че виновния водач в едно ПТП няма задължителна застраховка “Гражданска отговорност” функцията на застрахователя се изпълнява от Гаранционния фонд.

 

Кой е длъжен да сключи застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите? 

Съгласно чл.483 от Кодекса за застраховането, длъжен за сключи договор за застраховка “Гражданска отговорност” е собственикът на моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение. 

Всяко друго лице, различно от собственика на моторното превозно средство също може да сключи застрахователния договор, като в този случай, следва да е налице застрахователен интерес от сключването на договора. 

Застрахователен интерес е правно призната необходимост от защита срещу последиците от възможно застрахователно събитие. Такъв интерес имат например собственика на МПС, ползвателят, държателят, лизингополучателят и тн.

В хипотеза, при което застрахованият е сключил договор за имущество, за което е заявил, че е негова собственост, от значение е наличието на застрахователен интерес за целия период на действие на застраховката.

Често застрахователят твърди, че застрахования не е собственик на имуществото, поради което няма интерес от договора, съответно застрахователната полица не е породила действието си, за да се освободи от задължение да покрие щети по застраховката. Подобно  твърдение изисква оборване на основанието за възникване на правата на застрахования или установяване на правата на трето лице върху застрахованата вещ, доказването на които факти е в тежест на застрахователя.

Застраховател няма право да сключва задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите при наличието на друга такава за едно и също моторно превозно средство, ако застрахователните периоди на двете застраховки изцяло или частично съвпадат - чл.484 КЗ.

 

Срещу какво ни пази застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите? 

Застраховката покрива отговорността на собствениците, ползвателите и държателите на МПС и на упълномощените от тях лица за водачи спрямо третите лица. За упълномощаването няма специално изискване за форма. Упълномощаването може да стане и с конклудентни действия, т.е. с такива действия, които предполагат, че собственикът се е съгласил друго лице да ползва автомобила му - например му е връчил ключовете и талона от колата. 

 

Гражданска отговорност при промяна собствеността на МПС.

В случай на промяна в собствеността на застрахованото моторно превозно средство договорът за задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите не се прекратява. Продавачът е длъжен да предаде на купувача на автомобила всички документи, удостоверяващи сключената задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите. Прехвърлителят и приобретателят са длъжни в 7-дневен срок да уведомят писмено застрахователя за прехвърлянето.

 

Кой има право да претендира обезщетение по застраховка “Гражданска отговорност”?

При задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, право на обезщетение да претърпените вреди имат третите увредени лиза. За трети лица се смятат всички лица с изключение на лицето, което отговаря за причинените вреди. Третите лица могат да бъдат водачи на други автомобили, пътници в тях, пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, като тези лица могат да претърпят вреди вследствие на притежаването или използването на моторно превозно средство от застрахования по време на движение или престой на МПС.

В практиката се използват термините “Пострадало лице” и “Увредено лице”. Съгласно чл. 478 КЗ, пострадало е лице, на което е причинена смърт или което е претърпяло телесно увреждане от моторно превозно средство. Увредено е лицето, включително пострадалото лице, което има право на обезщетение за вреди, причинени от моторно превозно средство - такива вреди са най-често имуществени, например за ремонт на увредено МПС.

 

За какъв срок се сключва застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите? 

Договорът за задължителната застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите се сключва за един застрахователен период, който е една година.

При сключване на застраховка “Гражданска отговорност” на разсрочено плащане е възможно договорът за застраховка да се прекрати и преди изтичане на периода поради неплащане на дължимите застрахователни премии от застрахования.

Когато това е уговорено между страните, договорът за задължителната застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите може да се сключи за срок до три застрахователни периода, като всеки един от тях е една година. Всеки отделен застрахователен период се определя при сключването на договора. 

Страните не могат да уговарят влизане в сила на застрахователния договор по-рано от съответния час на датата на сключване на застрахователния договор.

 

Статията е изготвена от

адвокат Боян Лимберов

адвокатска кантора "Милованови"

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.