Капаро по договор - задатък или отметнина

22.01.2021

Най-често при сключването на Предварителен договор при продажба на имот, страните се уговарят, че купувачът ще заплати на продавача “капаро” - част от продажната ценя. Терминът “капаро няма легална дефиниция в българското право. В зависимост от функциите, които са му придадени, капарото може да има правно значение на:

Задатък - Сумата, получена като задатък, служи като обезпечение на поетите задължения, че договорът ще бъде сключен при условията, за които са се договорили. Когато една от страните е в неизпълнение на договора, задатъкът дава възможност на изправната страна да се откаже от договора, като ѝ дава възможност съответно да задържи получената като задатък сума (ако изправната страна е продавачът) или да иска дадената сума в двоен размер (ако изправната страна е купувачът).

Отметнина - отметнината е институт на търговското право, но намира приложение и в отношенията между нетърговци. Отменината, както и задатъкът, представлява обезпечение на поетите с договора задължения. Основната разлика между двете е, че когато в предварителния договор страните са уговорили отметнина, всяка от страните може да се откаже от сключения договор, а не само изправната страна. В случай че се откаже продавачът, той връща двойният размер на получената сума, а ако се откаже купувачът - той губи дадената сума.

Всяка от страните по предварителния договор може да предяви иск за сключване на окончателен договор на основание чл. 19, ла. 3 от ЗЗД. Това право може да се упражни, стига договорът да не е развален, посредством упражняване правото на отказ от него, на някоя от страните при хипотезите посочени по-горе.

 

Статията е изготвена от

адвокат Георги Вълев

адвокатска кантора “Милованови”, София

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.