Имам решение на Поземлената комисия за собственост на имота, но ми казват, че не съм собственик на имота?

26.09.2023

Законът за собствеността и ползването на земеделските земи урежда различни видове решения за възстановяване собствеността върху земеделски земи, едно от които е решението за възстановяване на земи в съществуващи или възстановими стари (реални)  граници. 

 

С това решение на практика Поземлената комисия (понастоящем Общинска служба “Земеделие”) признава правото Ви на собственост върху земите, но Вие все още не сте собственик.

 

Какво означава това?

 

Редакцията на ЗСПЗЗ след 1995г. предвижда решенията за възстановяване на земи в съществуващи или възстановими стари (реални) възстановими граници да бъдат придружени със скици, в които имотите да бъдат индивидуализирани.

 

Преди да бъде издадена скица, процедурата по възстановяване на собствеността не е приключила и вие на практика не сте собственик на имотите.

 

Какво можете да направите, за да станете собственик на имот?

 

За да бъде завършена процедурата по възстановяване, е необходимо да бъде издадена скица, в която имотите да бъдат  индивидуализирани. 

 

Независимо от периода от време, който е минал, можете да поискате издаване на скица и индивидуализиране на имотите.

 

Какви проблеми възникват най-често?

 

Най-често в тези хипотези се оказва, че имотът е възстановен на друго лице или общината твърди да го придобила, респ. тя се е разпоредила с него в полза на трето лице.

 

Как може да защитите правото си на собственост?

 

Тъй като правата на трети лица са пречка за издаване на скица и приключва на процедурата по възстановяване на правото на собственост, разполагате с възможност да оспорите пред съда правото на собственост на третото лице (тъй като най-често неоснователно твърдят, че са придобили собствеността върху заявените от Вас имоти).  След отричане с влязло в сила съдебно решение на правата на третите лица, ще може да Ви бъде издадена скица, респ. правото Ви на собственост ще бъде бъде възстановено и вече ще можете да се ползвате имота, вкл. да се разпореждате с него (да го продадете, например). 

 

С какво можем да сме Ви полезни?

 

Ако имате нужда от защита по вещни казуси, нашият екип е специализиран в представителство по подобни казуси и ще Ви съдейства.

 

Статията е изготвена от

адвокат Елена Терзиева,

Адвокатско дружество "Милованови"

 

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.