Защита при занижена оценка на застрахователното обезщетение - ремонт на лек автомобил.

28.08.2013

Вашият въпрос:

Ако не съм съгласен с оценката на вещото лице, което ми определи сума в пъти по-малка от ремонта на колата, чрез съдебен иск ли се оспорва? Има ли някакъв срок в който може да се направи. Благодаря за добрата статия.

Нашият отговор:

Можете да изпратите молба до застрахователя да Ви бъде изплатена разликата между стойността на фактура за извършения ремонт и реално изплатеното Ви. Ако Ви откажат да преразгледат застрахователната Ви претенция, въз основа на техния отказ може да претендирате разликата между реално дължимото Ви се обезщетение и изплатеното в съда. Там независимо вещо лице ще направи оценка на щетите, въз основа на която съдът следва да Ви присъди разликата. Съгласно чл. 197 от Кодекса за застраховането правата по застрахователния договор се погасяват с тригодишна давност считано от датата на настъпване на застрахователното събитие.