приемане на следство

03.07.2018

Вашият въпрос:

Може ли приемането на наследството по чл. 49, ал 1 от ЗН да се използва като възможност съдът да разреши споровете по делбата на наследството, без да се завежда дело за делба? В този смисъл, ако един от четирима наследника приеме наследството по опис, съгл. чл. 65, ал 1 от ЗН, в каква степен това решава въпроса с делбата на имуществото, след като той ще "управлява наследствените имущества, като е длъжен да полага грижа, каквато полага към собствените си работи" и този наследник има ли някакво предимство пред другите наследници по отношение на подялбата? Как точно се прилага чл. 57 от ЗН - по реда на чл. 49, ал 1 или по друг начин?

Нашият отговор:

Производството, което се образува пред компететния районен съд, за изрично приемане на наследството по реда на чл.49 от ЗН, има едностранен характер. Няма възможност да се постигне ефекта на делбата, без делбено производство да бъде инициирано. 

Единственото предимство, което приемането на наследство по опис дава, е, че приелият по опис наследник отговаря за задълженията на наследодателя само до размера на приетото (респ. до размера на неговата част от наследството). Приемането на наследство опис няма отношение към делбата на наследственото имущество. 

Разпоредбата на чл.57 от ЗН касае т.нар. "наследствена трансмисия". В тази хипотеза се намирате, когато наследникът почине след наследодателя, но преди да е упражнил правото си на наследяване, т.е. преди да е приел или да се е отказал от наследството.