Договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане. Разваляне.

10.05.2018

Договор за издръжка и гледане:

Договорът за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане се сключва най-често при една от следните три хипотези:

  • едно лице има недвижимо имущество и няма близки роднини, които да му помагат, поради което ангажира съсед или приятел да му помага с разходите и грижите до края на живота му, обикновено срещу апартамента, в който живее. Така лицето е спокойно, че ще има кой да се грижи за него до края на живота му.
  • втората хипотеза е, когато едно лице иска да възнагради или пък да разчита на усилията на свой близък (включително и съпруг), който може да не е негов пряк наследник - примерно внук, за полаганите грижи. Това се случва най-често когато наследниците на лицето са дистанцирани от него, за разлика от негов по-далечен роднина.
  • третата хипотеза е когато родителите искат да лишат от наследство едното си дете и прехвърлят цялото си имущество на другото си дете чрез договор за издръжка и гледане, с което да не нарушават запазената му част, тъй като договорът е възмезден за разлика примерно от дарението.

 

Какви права и задължения поражда договорът за издръжка и гледане?

Със сключването на договора, правото на собственост върху даден имот преминава върху лицето, което поема задължението за издръжка и гледане докато прехвърлителят е жив. В повечето случаи лицето, което ще бъде гледано запазва пожизнено правото си на ползване върху имота. Задължението за издръжка и гледане има две страни - предоставяне на материални средства за издръжка на лицето и полагане на грижи в натура- например да гледа лицето, като прекарва време с него, да му готви, да му помага с движение и разходки и др. Грижите могат да се полагат както лично, така и от трети лица, които са ангажирани - домашна помощница, болногледач и др.

 

Неизпълнение на договора

Неизпълнението на договора имаме най-често в една от следните две хипотези:

  1.  Договорът е сключен от лице, което има нужда от грижи, но те не се полагат за него. При това положение прехвърлителят може да иска разваляне на договора. Това право се прехвърля и на неговите наследници. Договорът за издръжка и гледане може да бъде развален само по съдебен ред. Основание за разваляне може да бъде само неизпълнение, което е значително с оглед интересите на гледания.
  2. Договорът е сключен без лицето да има нужда от грижи, единствено с цел промяна на наследствените дялове и съответно грижи не са полагани никога. При това положение, разваляне може да иска от наследниците на прехвърлителя.

Правото на разваляне на договора се погасява с петгодишна давност, която започва да тече от момент на неизпълнение, въз основа на което се иска разваляне на договора. При разваляне на договора всяка от страните трябва да върне обратно полученото - гледащият връща собствеността на имота, а прехвърлителят заплаща паричната равностойност на положените грижи.

Договорът за издръжка и гледане е алеаторен, което значи, че изпълнението на задълженията на гледащия е неопределено по обем - може лицето да живее още дълги години и да има нужда от грижи, а може да почине малко след сключването на договора. Продължителността на живота на прехвърлителя, след сключване на договора, няма отношение спрямо изпълнението и не може да бъде основание за разваляне.

В случай че смятате, че правата Ви са нарушение при сключване на договор за издръжка и гледане срещу прехвърляне на недвижим имот, Ви съветваме да се консултирате със специалист.

 

Статията е изготвена от

екипа на адвокатска кантора "Милованови"

под редакцията на адвокат Георги Вълев

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.