Несъстоятелност на едноличен търговец

25.08.2023

Към нас се обърна А.Ц., срещу която беше образувано изпълнително дело за задължения по кредити. Клиентката ни беше развивала собствен бизнес като едноличен търговец, но поради форсмажорни обстоятелства, не беше могла да погаси задълженията си към банката.

Поради финансови затруднения, едноличният търговец е обявен в несъстоятелност. Поради изначална липса на каквито и да е средства, съдът директно е обявил несъстоятелността, като е дал възможност на всеки кредитор в едногодишен срок да потърси вземането си, като заплати разноските за продължаване на действията пред съда. Никой от кредиторите съответно не е сторил това в дадения от съда срок, поради което производството е прекратено.

С приключването на процеса по несъстоятелността, всички задължения са се погасили. Тук сме описали точно на какво основание става това, според Върховния касационен съд.

Макар задълженията да са погасени и вече да не съществуват, банката, която вече се е снабдила с изпълнителен лист, продължава да си събира сумите по кредита.

Заведохме ново дело срещу банката, с което поискахме от съда да признае, че задълженията са погасени на основание приключилото производство по несъстоятелност. Задълженията са възникнали преди приключването на несъстоятелността, като с настъпването края на процеса и влизане в сила на решението на съда по несъстоятелността, всички дългове се погасяват.

Софийският районен съд със своето решение (можете да се запознаете с него тук) призна, че вземанията на банката не се дължат. Събраните вече парични средства съдът осъди банката да върне, а оставащият дълг – прогласи за недължим. Банката не обжалва решението и то беше окончателно.

Видно от този казус, несъстоятелността може да реши проблемите Ви с необслужвани задължения. Не се колебайте да се свържете с нас, ако имате подобен проблем – решението може да е по-ефективно, отколкото очаквате.