Осъден съм за задължение по кредит – как да се защитя?

03.07.2023

В случай, е издаден изпълнителен лист за задължения по договор за кредит, въз основа на влязла в сила заповед за изпълнение на парично задължение или съдебно решение, възможностите за защита са по-малко. Принципът в нашето право е, че възраженията на страните се правят своевременно и не могат да се навеждат след като съдебният процес е приключил.

От това правило има изключение, когато длъжникът е потребител.

С решение от 17.05.2022г. по дело C-600/19, Ibercaja banco, Съдът на Европейския съюз признава правото на потребителите да се позовават на неравноправни клаузи, дори след като съдебното производство е приключило.

Това обаче е възможно, само ако съдът, издал изпълнителният лист, не е проверил дали сключеният договор за кредит съдържа неравноправни клаузи. Тази констатация следва да се съдържа в мотивите на съдебния акт.

Масово съдилищата, особено в заповедното производство по чл.410 и чл.417 ГПК, не извършват такава проверка и се допуска потребителите да плащат суми, само защото своевременно не са потърсили съдебна закрила.

 

Кои клаузи в договора за кредит са неравноправни?

В повече случаи, това са клаузите, които позволяват на банката да увеличи едностранно лихвите по кредита или пък налагат заплащането на прекомерно висока неустойка за забава.

В статията ни Увеличение на лихвен процент по договор за кредит сме посочили пример за такива неравноправни клаузи.

 

Какви ползи може да донесе такава проверка за неравноправни клаузи?

При наличие на неравноправни клаузи, при спазване условието, че съдът не е извършил такава проверка, задължението може да бъде намалено.

Още повече – потребителят може да иска връщането на платените суми, въз основа на неравноправни клаузи. Това важи както за доброволно или служебно извършени от банката плащания, така и за принудителни плащания, извършени от ЧСИ – вследствие от запор или публична продан.

 

Как да постъпим?

Първо, следва да се сдобиете с изпълнителния лист – там ще получите данни за съдът, издал заповедта за изпълнение или решението, от които може да се разбере дали съдът е констатирал неравноправни клаузи или не е проверявал.

Второ, следва да се сдобиете с препис от договора за кредит, както и приложенията му и евентуално подписани анекси или допълнителни споразумения. Те са необходими, за да се установят неравноправни клаузи.

Трето, необходимо Ви е извлечение или сметка от ЧСИ, от които да е видно какво е заплащано по договора за кредит. Това не е задължително, тъй като целта му е да установи точната сума на платеното, въз основа на неравноправната клауза, което може и да се направи по-нататък, точните цифри могат да бъдат установени и с помощта на съдебно-счетоводна експертиза.

 

Какво следва?

Според това, дали задължението, формирано от неравноправната клауза, е платено или не, можете да поискате или съдът да признае, че вземането не се дължи или да искате обратно платеното. За това се води съдебно производство.

Препоръчваме да се обърнете към специалист от кантората, тъй като воденето на такъв процес изисква обосноваване на интересът от водене на делото – т.е. изрично позоваване на актовете на Съда на Европейския съюз, които го допускат, както и мотивиране на самото искане – конкретно кои клаузи са неравноправни и защо.

 

Статията е изготвена от

адвокат Боян Лимберов

адвокатска кантора “Милованови”, София

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.