Могат ли да ме осъдят, ако живея в чужбина?

30.06.2023

Могат ли да ме осъдят, ако живея в чужбина?

Отговорът е - зависи от това какво производство е образувано срещу Вас.

  • Ако срещу Вас е образувано заповедно производство, същото е недопустимо и подлежи на прекратяване, т.е. в такова производство не могат да Ви осъдят.
  • Ако срещу Вас е образувано исково производство, няма пречка да бъдете осъдени, стига да са спазени правилата за връчване.

В тази статия ще разгледаме хипотезата на образувано заповедно производство и издаден изпълнителен лист, когато не могат да Ви осъдят, тъй като живеете в чужбина:

 

Какво е заповедно производство?

Много често кредиторът (най-често банките, колекторските фирми, лицата, в чиято полза има издадени записи на заповед) избира да образува т.нар. “Заповедно производство”. Това производство е бързо, позволява му да получи изпълнителен лист срещу своя длъжник в кратки срокове и да започне изпълнение.

Законодателят обаче е предвидил като изискване за допустимост на заповедното производство, лицето да има обичайно местопребиваване на територията на България. Т.е. в случай че Вие живеете и работите в чужбина и такова производство е образувано срещу Вас, то е недопустимо и издаденият изпълнителен лист подлежи на обезсилване, като за целта трябва да направите възражение по надлежния ред.

 

Кога разполагам с възможност да направя възражение?

Разполагате с възможността да направите възражение, че производството е недопустимо и изпълнителният лист подлежи на прекратяване, при наличието на две предпоставки:

Когато имате обичайно местопребиваване в чужбина - т.е. когато сте се установили преимуществено да живеете в чужбина, без това да е свързано с необходимост от регистрация или разрешение за пребиваване или установяване

и

Заповедта не Ви е връчена лично - най-често в тези случаи заповедта за изпълнение е залепвана на входната врата на жилището на длъжника или е връчена на трето лице.

 

Ограничено ли е правото ми да подам възражение със срок?

Да, законът предвижда за длъжника 1-месечен срок от узнаване на заповедта, в който той може да подаде възражение за недопустимост на производството.

Най-често в тези случаи длъжникът разбира за образуваното срещу него и издадения срещу него изпълнителен лист, когато  получи документ от ЧСИ, банковите му сметки биват запорирани или къщата му бива възбранена. Тогава той се свързва със съдебния изпълнител (ЧСИ или ДСИ) и разбира за издадените срещу него заповед за изпълнение и изпълнителен лист.

Това е и моментът, в който той узнава за тях и от който тече едномесечният срок за подаване на възражение.

 

С какво можем да сме Ви полезни?

Ако имате нужда от защита срещу издадена заповед за изпълнение, нашият екип е специализиран в представителство по подобни казуси и ще Ви съдейства.

 

Статията е изготвена от

екипа на адвокатско дружество "Милованови"

 

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.