Въпроси и отговори

Неизпълнение на задължение на търговец, неплатежоспособност, задължение за подаване на молба за несъстоятелност

Вашият въпрос:

Здравейте, въпросът ми е следният - има влязло в сила решение на РС ,според което моето ЕООД, в което съм собственик и управител, трябва за заплати определена сума на друго оод. Няма заведен изпълнителен лист и изпълнително дело от ООД-то срещу моето Еоод. ЕООД-то не смята да заплаща никакви суми на ООД-то. Следва ли ЕООД-то да обяви несъстоятелност или да чакам изпълнително дело? Аз съм управител и съсобственик в друго ООД . Ще бъдат ли заполирани дяловете ми в ООД-то при изпълнително дело по горното производство? Благодаря!

Нашият отговор:

1. За да бъде открито производство по несъстоятелност, трябва да е налице някоя от предпоставките - а именно - дружеството длъжник, по отношение на което се иска откриване на производство по несъстоятелност, да е неплатежоспособно по смисъла на чл.608 от ТЗ или свръзадлъжняло. При неизпълнение на задължението към кредиторът ООД, Вашето дружество изпада в състояние на неплатежоспособност, тъй като не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение, породено от или отнасящо се до търговска сделка. При това положение за Вас като управител на дружеството възниква задължение в 30-дневен срок от настъпване на това основание да подадете молба за откриване на производство по несъстоятелност. Неизпълнението на това задължение е уредено като изпълнително деяние на престъпление против кредиторите и евентуално, при подаден сигнал, може да бъде ангажирана накзателната Ви отговорност. Следва да знаете обаче, че ангажирането на наказателната Ви отговорност е само ена възможност, а не задължително последствие от неподаването на молба за откриване на произовдство по несъстоятелност. На следващо място, следва да имате предвид, че производството по несъстоятелност е свързано с много разноски, в това число държавни такси, възнаграждение за синдик и др.

2. Длъжник на ООД-то е Вашето ЕООД. Едноличното дружество с ограничена отговорност е различен правен субект от едноличния собственик на капитала. При това положение, дружествените дялове в други дружества, които са Ваша собственост, а не на ЕООД-то, не могат да бъдат запорирани за негови задължения.