Въпроси и отговори

Запис на заповед

Вашият въпрос:

Здравейте,имам запис на заповед,с която парите трябваше да ми бъдат върнати на 30.03.2017г."Приятелката" ми обаче се покри и не предприема нищо.Моля,отговорете ми има ли срок да внеса заповедта за да ми дадат изпълнителен лист и може ли да дам на цесия и как става?Дължимата сума е 4600лв.без дълж.лихви,а заповедта е без протест,без разноски и т.н.
Благодаря!

Нашият отговор:

Вземанията по запис на заповед се погасяват с кратката тригодишна погасителна давност. Щом записът на заповед е с падеж на определена дата - 30.03.2017г., давността за сумата по него изтича на 30.03.2020г. Въз основа на записа на заповед може да образувате т.нар. "заповедно производство", което Ви предоставя по-улеснен и бърз начин за удовлетворяване на претенцията Ви, освен това дължимата държавна такса е по-малка.По реда на това производство ще се сдобиете веднага с изпълнителен лист и ще образувате изпълнително дело, като едва след образуване на изпълнителното дело и налагане на обезпечителни мерки върху имуществото на длъжника, същият ще бъде уведомен за образуваното дело и ще може да възрази. Няма срок, за да образувате такова производство, но е препоръчително това да бъде направено в рамките на давностния срок. За прехвърляне на вземанията по запис на заповед съществува специален способ - джиро. Не съществува пречка да прехвърлите вземанията и с цесия, но така цесионерът рискува да бъде защитен в по-малка степен. Кантората ни е специализирана в казуси като Вашия. Ако желаете да ни ангажирате, сме насреща.