Застраховка на банков кредит в случай на смърт

30.06.2023

При сключване на договор за банков кредит, потребителите на финансови услуги обикновено сключват и застраховка. В практиката, най-често застрахованото събитие е смърт вследствие на заболяване или злополука.

Какви са проблемите в практиката?

Когато кредитополучателят почине, ако е налице покрит застрахователен риск, застрахователят следва да плати в полза на банката, като погаси остатъка от задължението. Самата претенция най-често се завежда от наследниците, тъй като банките в повечето случаи или не знаят за настъпилата смърт или бездействат, тъй като получават вноските от наследниците. Споровете обикновено се формират около това налице ли е покрит риск, т.е. вследствие от какво е настъпила смъртта и това част от застраховката ли е.

Какви рискове се застраховат?

Това е посочено в застрахователната полица, която в много от случаите е приложение към самия договор за кредит. Когато се сключва полицата се връчва и медицински въпросник за попълване. Дефинициите на застрахованите рискове се съдържат към общите условия на конкретния застраховател и винаги следва да имат предвид, но тук ще посочим две от най-често използваните събития:

  • Смърт вследствие на злополука обикновено касае внезапно, непредвидено събитие, което причинява фатален изход, например инцидент или ПТП.
  • Смърт вследствие на заболяване обикновено касае съвкупност от клинични прояви на определена болест, страдание или заболяване, които водят до смърт на организма.

В отношенията с потребители, застрахователят трябва да е особено ясен за това какво се застрахова, тъй като чест спор е дали смъртта настъпва вследствие от предходно заболяване, за което застрахованият е знаел. Клаузи, които да позволяват изключително на застрахователя да преценява дали е налице причинно-следствена връзка между съществуващо заболяване и причината за смъртта обикновено се преценяват от съда като неравноправни и нищожни.

Полицата може да предвижда изключени застрахователни рискове, т.е. събития при които застрахователят не носи отговорност.

Може ли застрахователят да откаже плащане?

Застрахователите отказват плащане, но при настъпило събитие и покрит риск нямат право да сторят това.

Често се случва застрахователите да откажат плащане, поради причинно-следствена връзка между посочено в медицинския въпросник заболяване и настъпилата смърт, тъй като застрахователят черпи данни за здравния статус на застрахованото лице именно от декларираните от него обстоятелства. Предлогът е, че застрахованото лице е знаело за заболяването си.

Според чл.362 КЗ, застрахователят не може да се позовава на разкритите обстоятелства, за да не плати, а е следвало изначално да не сключва договора, ако не е искал да носи риска.

Когато застрахователят е поставил въпроси, той не може да откаже плащане по претенция въз основа на обстоятелства, които са били налице преди датата на сключване на застрахователния договор и за които не е поставил писмено въпрос.

С други думи, ако добросъвестно застрахованият е посочил всичките си здравословни проблеми и застрахователят е избрал да сключи договор с него – то в повечето случаи наследниците имат право да получат застрахователно обезщетение.

Как да защитите правата си?

В случай на смърт на наследодателя, добре е още при констатирането на смъртта да се поиска издаването на аутопсионен протокол – същият би помогнал значително в това, да се докаже настъпването на застрахователното събитие, макар същият да не е задължителен. Застрахователите обикновено изискват и друга медицинска документация като амбулаторни листове, епикризи, история на заболяване и тн. Ще са ви необходими и документите свързани с настъпването на смъртта – удостоверение за наследници и акт за смърт. Всички тези документи са нужни за да се заведе застрахователната претенция, като те са основните, възможно е да са необходими и допълнително такива според случая.

Потърсете документите, свързани с договора за кредит. Ако не разполагате с тях, същите могат да се изискат от банката.

Преди да се направи преценка за това налице ли е основание за плащане, следва да се запознаем с условията на полицата, както и общите условия на застрахователя.

Ако се прецени, че е налице основание, наследниците могат да поискат от съда да се осъди застрахователя да заплати в полза на банката оставащият размер по кредита.

Статията е изготвена от адвокат Боян Лимберов

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.