Право на застрахователно обезщетение при акт от КАТ

27.02.2019

След издаден акт от КАТ (АУАН и наказателно постановление) водачът, койт е се санкциониран от полицията като виновен за настъпване на ПТП приема, че няма право да търси застрахователно обезщетение по застраховка “КАСКО” или по“Гражданска отговорност”. Това обаче често е погрешно. Застрахователно обезщетение се дължи от виновния водач, респективно от неговия застраховател по ГО. В случай на спор, само съдът може да каже кой е виновен за ПТП като е без значение дали на е издаден АУАН или наказателно постановление. Застрахованият и съдът не са обвързани от констатациите за вина за настъпване на ПТП направени от органите на пътна полиция , поради което не се губи правото да се получи застрахователно обезщетение при погрешно издаден акт. Когато щетите не са причинени при груба небрежност се дължи застрахователно обезщетение по КАСКО.

В каква хипотеза се дължи обезщетение, въпреки издадено наказателно постановление?

При посещение на ПТП, полицейските служби съставят констативен протокол за ПТП. В този констативен протокол често се удостоверяват обстоятелства, на които органите на полицията не са били преки очевидци - например как са се движели участниците в ПТП, с каква скорост, какви маневри са били извършени и тн. По една или друга причина, в констативния протокол се отразява и вината за настъпване на ПТП, често неправилно. Паралелно с издаването на констативния протокол, полицията издава и АУАН, който от своя страна е основата за издаване на наказателно постановление. Малкият размер на глобите и високия обем от грижа, които трябва да се положат, за да се отмени наказателното постановление, в общия случай демотивират застрахованите да потърсят правна помощ, поради което наказателните постановления влизат в законна сила. Заради влизането в сила на наказателното постановление и евентуално плащане на глоба, застрахования формира убеждение, че като е посочен за виновен в наказателното постановление, то не му се дължи застрахователно обезщетение.

Правото на застрахователно обезщетение не е равно на влязло в сила наказателно постановление, с което се санкционира поведението на другия участник в ПТП.

Когато органите на полицията запишат, че застрахования е виновен и е издадено наказателно постановление, те правят тази констатация въз основа на определен факт от обективната действителност - шофиране с превишена скорост, неправилно извършване на маневра, несъобразяване с правилата за движение и тн. Този факт обаче е възможно да е възприет неправилно от органите на реда. Ако този факт е възприет неправилно, застрахованото лице може да докаже противното - със свидетелски показания, с автотехническа експертиза, с видеозапис и тн. Тази възможност не се губи, дори наказателното постановление да влезе в сила и глобата да бъде платена. Застрахованият може да докаже правотата си и виновното поведение на “невинния” водач, който всъщност да е причина за ПТП, в съдебен процес срещу застрахователя. 

Обвързан ли е гражданският съд от констатациите на пътна полиция и наказателното постановление?

Съдът не е обвързан с посоченото в АУАН и наказателното постановление, дори същите да са влезли в законна сила, на основание чл.300 ГПК, предвид че макар влязло в сила, наказателното постановление не представлява присъда по наказателно дело.

Съдът обаче може да бъде обвързан от констатациите на пътна полиция в констативния протокол. Ако те са неправилни, в тежест на страната е да оспори верността на документа, който удостоверява неизгодно за нея обстоятелства, както и да представи доказателства, които да го опровергават.

От кого се дължи застрахователното обезщетение?

ПРИ ЗАСТРАХОВКА “КАСКО”:

В случай, че автомобилът има сключена застраховка “КАСКО”, то претенцията може да бъде насочена към този застраховател. Застрахователят вероятно ще направи възражение, че застрахованият е виновен за настъпване на ПТП, поради което обезщетение не му се дължи. Следва да имате предвид, че застрахователно обезщетение по застраховка “КАСКО” не се дължи само при умишлено причиняване на събитието и при проявена груба небрежност, което е конкретна преценка и принципно е рядка хипотеза. Освен това, в тежест на застрахователя е да докаже грубата небрежност, респективно умисъл за причиняване на ПТП. 

ПРИ ЗАСТРАХОВКА “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”:

Ако застраховка “КАСКО” не е сключвана, то тогава обезщетение ще се дължи от застрахователя по “Гражданска отговорност” на действително виновния водач, отново без значение на кой водач какво наказателно постановление е издадено.

В какъв размер се дължи обезщетението? 

Ако застрахованият изцяло погрешно е посочен като виновен за настъпване на ПТП и в съдебния процес не се установи съпричиняване от негова страна, обезщетението се дължи най-често за сумата, срещу която могат да се поправят причинените вреди. Не е нужно застрахованият предварително да е поправил автомобила си. Възможно е застрахованият да е допринесъл за настъпването на събитието, в който случай обезщетението се намали с според процента на съпричиняване.

 

Статията е изготвена от

екипа на адвокатска кантора "Милованови" София

от адвокат Боян Лимберов

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.