Отказ за плащане на застрахователно обезщетение по “Гражданска отговорност на автомобилистите”

30.08.2018

Кога имате право на застрахователно обезщетение по “Гражданска отговорност”?

В случай на ПТП, отговорността на виновния водач се поема от застрахователя. Обезщетение се дължи за всички имуществени и неимуществени вреди, причинени на пострадалите в ПТП, в това число: 

  • обезщетение за имуществени и неимуществени вреди при телесно увреждане или смърт, включително и на пътниците в автомобила на виновното лице;
  • обезщетение за имуществени вреди, представляващи паричните средства, необходими за ремонт на увредения автомобил или имущество;

 

Може ли застрахователят да откаже да заплати обезщетение по “Гражданска отговорност”?

Застрахователят винаги дължи обезщетение, с изключение на случаите когато пострадалият умишлено е причинил вредата си - например пострадалия умишлено изскача пред колата, за да го блъсне шофьора.

На практика, при отправена претенция, застрахователите постъпват по един от няколко начина:

  • изпраща се писмо с изричен отказ за плащане;
  • от пострадалия се изискват допълнителни документи;
  • застрахователят не се произнася;
  • заплаща се необосновано ниско застрахователно обезщетение;

Застрахователите обикновено използват всякакви средства, за да убедят пострадалия, че не му се дължи обезщетение - цитират се вътрешни общи условия на застрахователя, законови разпоредби извън общия им смисъл и тн. като се твърди тяхното грубо нарушаване и се сочи че има пълно съпричиняване.

Правилото при настъпило ПТП е, че в общия случай застрахователят по “Гражданска отговорност” дължи обезщетение в справедлив на настъпилите вреди размер. Въпреки това често застрахователите приемат, че размерът на дължимото обезщетението е много под приетия от съдебната практика размер или че обезщетение не се дължи.

NB! Не подписвайте споразумение или спогодби със застрахователя, въз основа на които да получите сума и да се откажете от последващи претенции срещу застрахователя. В действителност, вероятно можете да получите по-висока сума, а застрахователят се опитва бързо да Ви заплати минимално обезщетение, само за да парира по-големи претенции срещу себе си. Винаги се консултирайте с адвокат, специалист в областта на застрахователното право, преди да подпишете подобен документ!

Често срещани основания за отказ:

1. Пострадалият бил причинил със собственото си поведение ПТП.

Това обстоятелство не може да бъде основание за пълен отказ, освен ако поведението на пострадалия в ПТП не е умишлено или при груба небрежност. Не всяко виновно поведение може да се счита за умишлено причиняване на ПТП, нито пък да се квалифицира като груба небрежност. 

Пример за поведение, което може да изключи отговорността на застрахователя е, ако водачът нарочно се блъсне в друг автомобил или пък ако в пияно състояние шофира с висока скорост (примерно над 30км от разрешеното) в населено място и тн.

За всеки друг случай, въпрос на конкретна преценка е дали и колко пострадалото лице е допринесло за настъпването на ПТП, ако изобщо има съпричиняване - например липса на предпазен колан, здравословното състояние на шофьора, съобразяването на скоростта спрямо условията на пътя, възможността на шофьора да реагира, наличието или липсата на пешеходни пътеки, евентуално поведението на пострадалия пешеходец и други предпоставки.

Процентът на съпричиняване често варира между 30 % и 50%, в зависимост от това в каква степен поведението на пострадалия е допринесло за настъпване на ПТП. Изключително рядко съдът случай, че е налице пълно съпричиняване. 

Ето защо пострадалите в ПТП не следва да се отказват от претенцията си за обезщетяване, само защото застрахователят квалифицира събитието по определен начин.

2. Пострадалият водач бил употребил алкохол или пътник в МПС е знаел, че шофьорът е пиян.

Отклонението от проверка за алкохол не означава, че задължително шофьорът е употребил алкохол. Не може да се счита също така, че пътник в МПС, претърпял ПТП е знаел, че шофьорът е употребил алкохол, след като се е качил в автомобила.

При смъртни злополуки, настъпили вследствие на ПТП, тестът за алкохолна проба е изключително важно да се направи възможно най-скоро след настъпването на смъртта. Естествените процеси в тялото, които започват със смъртта, генерират ферментационни елементи в кръвта на починалия, т.е. тестът за алкохол може да излезе положителен, само заради ферментирането на трупа. В зависимост от това кога е взета пробата, заключението, че починалият може да е употребил алкохол е възможно да е неправилно.

3.Шофьорът на МПС не бил нито собственик на МПС, нито упълномощен ползвател.

Застраховка "Гражданска отговорност" покрива отговорността на собствениците, ползвателите и държателите на МПС и на упълномощените от тях лица за водачи. За упълномощаването няма изискване за форма. Упълномощаването може да стане и с действия, които предполагат упълномощаване - предаване на документи и ключове.

Една от специфичните особености на имуществената застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите е, че застраховано е всяко лице, което ползва моторно превозно средство на законно основание и в този смисъл е отговорно за причинените при управлението му вреди. При това положение, застрахователят отговаря и за причинените от това лице вреди.

4. Водачът на МПС нямал валидно свидетелство за управление или договорът за застраховка бил прекратен.

Шофирането "без свидетелство за управление” означава, че водачът въобще няма издадено такова свидетелство за управление на МПС или издаденото свидетелство му е било отнето или иззето. Изтеклият срок на свидетелството за управление на МПС не означава, че водачът е управлявал превозното средство без свидетелство за управление, за да се породи правото на регрес на застрахователя към делинквента. Доколкото свидетелството за управление на МПС удостоверява придобитата правоспособност на водача, изтичането на срока, за който е издадено, не води автоматично до загуба на това негово право, след като е възможна своевременната подмяна.

Възраженията на застрахователя, свързани с прекратен предсрочно застрахователен договор “Гражданска отговорност” са непротивопоставими на искането на пострадалото лице от застрахователното събитие.

5. Пострадалият не е представил всички изискуеми документи или застрахователят не се произнася в срок.

Застрахователят няма право да изисква документи от пострадалия, които нямат нищо общо с настъпилото ПТП или пък с които пострадалото лице не може да се сдобие. 

Пример може да се даде с исканията от застрахователя да се представят назначени експертизи от досъдебно производство, което е водено във връзка с ПТП, да се представи наказателно постановление за нарушението от страна на виновния водач, с което обаче пострадалия не разполага, искане да се представи документ, който не е издаден и тн.

Непредставянето на документи, изискани от застрахователя е ирелевантно по отношение на задължението му да се произнесе по претенцията.

От застрахователя законът изисква окончателно произнасяне по предявената пред него претенция по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” в тримесечен срок. Застрахователят има възможност както да определи и изплати обезщетението, така и да даде мотивирано становище по предявените претенции, когато отказва плащане или когато основанието и размерът на вредите не са напълно установени.

 

Как да постъпим при отказ за изплащане на обезщетение по „Гражданска отговорност” или при липса на произнасяне от страна на застрахователя?

Важно е при постановен отказ за плащане на обезщетение или липса на произнасяне да не се обезкуражавате, тъй като всичко което е изложено от застрахователя е възможно да не отговаря нито на фактическото положение, нито на правните Ви възможности за получаване на обезщетение.

Съветваме Ви да се обърнете към адвокат, специалист по застрахователно право, на когото да опишете случая и който да прецени шансовете Ви за спечелване на делото.

 

 

Статията е изготвена от

екипа на адвокатска кантора "Милованови"

от адвокат Боян Лимберов

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.