Трудово право

22.07.2020
  • защита по искове срещу работодателя за трудова злополука по чл. 200 от КТ
  • реализиране на дисциплинарна отговорност на работниците
  • защита на работодателя по искове за незаконно уволнение
  • извънсъдебно уреждане на спорове със служители
  • ревизиране на трудовите договори и вътрешни правила
  • изготвяне на договор за конфиденциалност
  • консултации за оценка на риска