Кредит

17.04.2017

Вашият въпрос:

Искам да попитам имам кредит от 2006 година искам да попитам ако си купя дом ще ми вземе ли банката, защото не съм покрил кредита - има ли такова право?

Нашият отговор:

В случай, че не сте погасил определено задължение, банката има право да предяви иск, с който да бъдете осъден да го заплатите. В общия случай обаче при неплащане на 2 или 3 погасителни вноски банките обявяват кредитите за предсрочно изискуеми, т.е. падежът на всички бъдещи вноски се счита настъпил - в този случай съдът Ви осъжда да заплатите цялата оставаща сума по кредита. Обявяването на предсрочната изискуемост има значение за течението на погасителната давност - при разсроченото плащане на кредита върху всяка вноска тече отделна погасителна давност, докато при предсрочната изискуемост давността започва да тече от момента, в който Ви бъде съобщено за обявяването й. Цялото имущество на длъжника служи за удовлетворяване на кредитора, но не може да се изпълняма срещу единствено жилище, освен ако кредитът не е обезпечен с ипотека.