Процедура за отпускане на помощи за работодателите, поради епидемията от COVID-19

01.04.2020

Кои работодатели могат да кандидатстват за помощ?

Могат да кандидатстват за изплащане на парична помощ от държавата по схемата 60/40 всички работодатели, без тези, чиято дейност принадлежи към сектори А, К, О, Р, Q, T и U според Класификацията на икономическите дейности (КИД -2008) - това са селско, горско и рибно стопанство, финансови и застрахователни дейности, държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална работа, дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби.

Какъв е размерът на паричната помощ

Компенсациите за работодателите от държавата са в размер 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. за всеки работник или служител, на когото ще бъде запазена заетостта за допълнителен период, равен на периода, за който се изплащат компенсации. В случаите на установено непълно работно време компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно.

На работодателите не се отпускат помощи за работници и служители, които не са били в трудово правоотношение с работодателя преди датата на обявяване на извънредното положение, както и за работници и служители, които ползват отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст и работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства.

Какво е необходимо за да се кандидатства за помощ от държавата

Работодателите, които желаят да бъдат компенсирани, следва да подадат набор от документи в дирекция „Бюро по труда“ по мястото, където се полага труд от работниците или служителите.

Тези документи включват:

  1. Заявление по образец – заявлението е основният документ, към който се прилагат останалите. Образец може да бъде изтеглен от сайта на Агенция по заетостта тук - Образец на Заявление за изплащане на компенсации Заявлението съдържа декларациите, които са необходими към момента.

NB! Заявлението не съдържа декларация за намаляване на приходите от продажби – тя ще бъде необходима за следващия календарен период, за който се кандидатства за помощ от държавата, за което Агенция по заетостта ще публикува информация. Към декларацията се прилагат и доказателства за намалели продажби през месеца, за който се кандидатства за помощ – например касови книги, книга на продажбите, извлечения от специализиран софтуер за продажби и тн. Помощи се предвиждат за 3 месеца, в случай, че извънредното положение продължи. Това е причината за всеки отделен период да трябва да се прилагат и отделни декларации и доказателства.

  1. Списък на работниците и служителите, за които се иска изплащане на компенсацииОбразец на списъка може да бъде намерен тук - Бланка на списък на работниците и служителите Указания за попълването му се намират в него самия, на вторият лист.
  2. Заповед за преустановяване на работа – това е заповедта, която работодателят е издал, с оглед наложените мерки за затваряне на обекти. В случай, че обекта на работодателя не е бил затворен по разпореждане на държавен орган, то тази заповед трябва да бъде по чл.138а КТ за въвеждане на непълно работно време. Образец от заповед по чл.138а КТ можете да намерите тук Заповед по чл.138а КТ, заедно с указания за попълването й като коментари в нея самата.

Има категории работодатели, които няма да е нужно да доказват спад на приходите си – това са работодателите, чиято дейност принадлежи към секторите - търговия на дребно, пътнически сухопътен транспорт, въздушен транспорт, хотелиерство, ресторанти и заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кина, туристическа агентска и операторска дейност, предучилищно образование в частния сектор, спортни дейности, както и всички останали икономически дейности - за работодатели, които са преустановили дейност, осъществявана на територията на отделни населени места, в които със заповед на държавен орган са въведени противоепидемични мерки.

Как се подават документите?

Пълният комплект от документи можете да подадете на място в съответната дирекция „Бюро по труда“ или чрез куриер. Осигурена е и възможност документите да се подадат онлайн чрез квалифициран електронен подпис.

Не забравяйте да подготвите два комплекта документи – един за държавата и един, който да се върне при Вас с входящ номер, за да можете да докажете, че сте кандидатствали за помощта.

В случай, че ползвате куриерска услуга, не забравяйте в описанието на товарителницата да опишете съдържанието на пратката – Заявление за изплащане на компенсации по реда на ПМС №55/30.03.2020г.

Какъв е срокът за изплащане?

Дирекция „Бюро по труда” взема решение в 7-дневен срок и уведомява работодателите за решението си в срок от 2 работни дни от вземане на решението.

Уведомяването за това решение става по същия начин, по който е било подадено заявлението.

Все още не е ясно точно кога ще бъдат получени сумите.

 

Статията е изготвена от

адвокат Боян Лимберов и адвокат Георги Вълев

адвокатска кантора “Милованови”, София

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.