Каква е процедурата за получаване на синя карта?

04.08.2023

Какво представлява синята карта?

Синя карта на ЕС е разрешение за работа за чужденци, граждани на държави извън Европейския съюз. Тази статия ще се фокусира на разрешението по чл.33к от Закона за чужденците или така наречената синя карта на ЕС за целите на висококвалифицираната заетост.

 

Може ли всеки чужденец от трета държава да получи такова разрешение?

Чужденецът трябва да отговаря на условията на висококвалифицираната заетост – общото правило е да има висше образование от поне 3 академични години, с определени изключения. За определени длъжности се изисква и доказателство за придобит професионален опит.

 

Има ли изисквания към работодателите?

Служителят трябва да получава поне 1.5 пъти по-висок размер от средната заплата за съответната длъжност, съгласно данните на Националния статистически институт.

Работодателите трябва да вземат предвид, че законът изисква квота за наемане на чужденци, т.е. според големината на предприятието, налице е изискване определена бройка от служителите да са български граждани.

 

Какви документи са необходими?

Подава се заявление с приложени към него:

1. Свидетелство за съдимост – апостилизирано и копие на паспорт и/или друг личен документ.

2. Доказателство за осигурено жилище – това може да бъде договор за наем, сключен в полза на чужденеца.

3. Обосновка на искането за издаване на синя карта – това е документ, който се изготвя в свободен текст и в който се посочват фактите и обстоятелствата, налагащи наемането на работника-гражданин на трета държава. Това е всъщност описание на конкретната нужда, която работодателят търси да покрие с наемането на чужденец.

4. Документи за квалификация и опит – това са дипломи и документи, удостоверяващи опита на служителя – такъв документ у нас е трудовата книжка, като чуждото право може да предвижда друг тип документ, който да се представи. Дипломите и документите, доказващи опита на служителя също се апостилизират.

5. Декларация на работодателя, че са спазени условията на труд и заплащане.

6. Заверено от работодателя копие на срочен трудов договор, сключен по условията на българското законодателство, за длъжност с код по НКПД, подписан от страните и влизащ в сила от датата на издаване на документа за пребиваване на работника - гражданин на трета държава. В трудовия договор следва да са определени задълженията на страните относно жилищните разходи, медицински въпроси, застраховане, транспорт от и до третата държавата.

7. Копие от длъжностната характеристика, когато е неразделна част от договора.

8. В случай, че се упражнява регулирана професия – съответните документи за това, че са изпълнени условията.

9. Задължителна медицинска застраховка.

10. Други документи, които се изискват съгласно българското законодателство за заемане на посочената от работодателя длъжност.

Документите на чужд език се превеждат от преводач, като е необходимо преводите да са с нотариална заверка на подписа. Възможно е да бъдат изискани оригинали от всички представени документи.

 

Каква е последователността?

Заявлението, заедно с документите към него се подава от работодателя или упълномощен представител в дирекция "Миграция". Към момента на публикуване на тази статия няма възможност за подаване онлайн.

В случай, че е посочен имейл, заявителят може да получи становището от дирекция „Миграция“ за предоставен или отказан достъп до пазара на труда.

При положително становище, в срок от 20 дни от съобщението, чужденецът трябва да се яви в най-близкото посолство, за да заяви издаване на виза Д.

След получаване на виза Д, в 7-дневен срок от влизане на територията на Република България, чужденецът следва да се яви лично в дирекция „Миграция“, заедно с паспорта си и копие от него и застраховка.

В 7-дневен срок от започване на работа, работодателят трябва да уведоми Изпълнителна агенция „Инспекция по труда“ за това обстоятелство.

 

Колко време отнема процедурата?

Процедурата по издаване на разрешение за продължително пребиваване и работа тип "Синя карта на ЕС" не може да бъде по-дълга от три месеца.

На практика, до 10 дни се получава положително становище от дирекция „Миграция“, като според това кога чужденецът се яви за виза Д, снабдяването със синя карта може да стане до 2 месеца.

Забавяне обикновено има в самото начало на процедурата, докато се набавят необходимите документи.

Ако имате нужда от съдействие или консултация относно процедурата по издаване на синя карта на чужденец, ще се разваме да Ви съдействаме. 

 

Статията е изготвена от

адвокат Боян Лимберов

адвокатска кантора “Милованови”, София

 

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.