Имат ли право стюардите/стюардесите на удължен платен годишен отпуск?

07.07.2023

Имат ли право стюардите/стюардесите на удължен платен годишен отпуск?

 

Много често работодателите не признават на стюардите правото на удължен платен годишен отпуск с аргумента, че същите не били членове на летателния състав.

 

Кой има право на удължен платен годишен отпуск?

 

Разпоредбата на чл.30 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРПО) предвижда право на удължен платен годишен отпуск за членовете на летателния състав с оглед броя пролетени часове.

 

Стюардите част ли са от летателния състав?

 

В българското законодателство не се съдържа легална дефиниция на понятието “летателен състав”, но съдебната практика приема, че стюардите/стюардесите са част от летателния състав, тъй като целта на предоставения удължен годишен отпуск е да бъде предоставена възможност от пълноценно възстановяване от този труд, полаган при специфични условия.

 

От гореизложеното е видно, че стюардите/стюардесите имат право на удължен платен годишен отпуск съобразно броя пролетени часове.

 

Какво мога да направя, ако работодателят ми не ми предоставя удължен платен годишен отпуск?

 

Въпреки че работодателят Ви не признава правото Ви на удължен платен годишен отпуск, то съществува, тъй като законът Ви го гарантира. В тези случаи, при прекратяване на трудовия Ви договор имате право на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, вкл. за неизползван удължен платен годишен отпуск. Ако работодателят Ви откаже да Ви го изплати, можете да предявите иск в съда за присъждането му.