Какво е “Търговец на едро” по закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)?

03.09.2020

С приемането на новия ЗМИП, в практиката се създаде неяснота по отношение на това, какво съдържа понятието “търговец на едро” и кои са задължените лица за прилагане на мерките срещу изпиране на пари.

В чл.4, ал.1, т.19 ЗМИП се предвижда, че e задължително прилагането на мерките против изпирането на пари от търговците на едро.

Понятието “търговец на едро” не е ново за ЗМИП, а съществува от 2001г., като за съжаление съдържанието му към момента не е добре развито нито в закона, нито в съдебната практика, поради което е предмет на дискусия.

Изясняването на понятието е важно за бизнеса, тъй като санкциите за неприлагане на мерките, предвидени в ЗМИП, са сериозни.

 

Кой е “търговец на едро” по смисъла на ЗМИП?

По силата на §5 ЗМИП, за “търговец на едро” се считат лицата, които са посочили в предмета си на дейност “търговия на едро”, докато не докажат, че “търговията на едро” не се извършва по занятие или е извършена случайно.

Тези лица, до доказване на противното, са задължени да прилагат мерките срещу изпиране на пари, които ЗМИП въвежда.

След като в §5 от ЗМИП е посочено, че лица които в предмета си на дейност да са посочили “търговия на едро” може да не са търговци на едро, ако го докажат, то от това можем да достигнем до извода, че е възможно и обратното, а именно - лица, които не са посочили в предмета си на дейност “търговия на едро”, да са търговци на едро по смисъла на ЗМИП и да имат произтичащите от това задължения. Поради това, понятието на националното ни право “търговец на едро” трябва да се тълкува в светлината на правото на Европейския съюз, което определя кои са задължените лица за прилагане на мерките.

Едно лице ще бъде “търговец на едро” и ако макар да няма такова вписване в предмета си на дейност - “търговия на едро”, отговаря едновременно на две изисквания:

  • търгува със стоки;
  • получава плащания в брой в размер на 10 000 евро или повече;

Тези изисквания не са въведени от ЗМИП, а съществуват в Европейското законодателство - Директива 2015/849.

ЕС допуска държавите-членки да предвидят и по-строги мерки, но само в определени направления - по-нисък праг от 10 000 евро, допълнителни общи ограничения за ползване на пари в брой и “други” разпоредби, които трябва обаче да са с такава насоченост. Към настоящия момент, разпоредбата на чл.4, ал.1, т.19 ЗМИП по отношение на “търговците на едро” не съставлява “друга по-строга разпоредба”, тъй като посочването на “търговия на едро” в предмета на дейност на дружествата не може да се тълкува като по-строга. ЕС не допуска да се утежнява търговската дейност, като се прилагат безброй тежки мерки за лица, които например получават само плащания по банка.

 

Кой не е “търговец на едро” по смисъла на ЗМИП?

Предвид горната логика не са “търговци на едро” лицата, които:

  • Търгуват със стоки, но не получават плащания в брой в размер на 10 000 евро или повече;
  • Макар да имат вписан в предмета си на дейност “търговия на едро”, не получават плащания в брой в размер на 10 000 евро или повече, тази дейност не се извършва по занятие или е извършена случайно ;

 

Задължителни ли са указанията на ДАНС по отношение на понятието “търговец на едро”?

Държавната агенция за национална сигурност към настоящия момент е публикувала на интернет страницата си тълкуване, за това какво е “търговец на едро” по смисъла на ЗМИП. Тълкуването гласи, че “това е търговец, чиято цел на дейността е покупко-продажба на стоки, при която купувачът (съконтрахентът на задълженото лице – търговец на едро) цели препродажба на търгуваната стока. Страна по осъществяваната от търговеца на едро дейност е друг търговец на едро, а не краен клиент.” Това тълкуване не отговаря на изискванията на закона и на целта на Директива 2015/849.

ДАНС, като административен орган, не е компетентна да дава разяснения и тълкувания на закона. Това може да стори само съдът. В тази връзка, дадените към настоящия момент под формата на “често задавани въпроси” указания на ДАНС нито са задължителни, нито ще се възприемат от съда като верни или изобщо относими.

Екипът на адвокатска кантора “Милованови” следи ежедневно съдебната практика по въпроса и при приемане на утвърдено тълкуване от съда, последното ще бъде публикувано към настоящата статия.

 

NB!

Считано от началото на 2021г., чл.4, ал.1, т.19 ЗМИП е отменен и търговците на едро вече не са задължени лица.

 

Статията е изготвена от

адвокат Боян Лимберов

адвокатска кантора “Милованови”, София

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.