Потребителски кредит "ДСК Престиж Плюс"

11.09.2023

Върховният касационен съд потвърждава решение на Окръжен съд - Бургас, с което се признава договор за потребителски кредит "ДСК Престиж плюс" за недействителен.

ВКС приема мотивите на второинстанционния съд, че с договора за потребителски кредит е уговорен преференциален лихвен процент, формиран от два компонента: стойността на 6-месечен Софибор и надбавка. Този лихвен процент е приложим при изпълнение на Условията по Програма „ДСК Престиж плюс“, при нарушаването на които кредитополучателят губи правото си да ползва преференциите изцяло или частично, като приложимият лихвен процент се увеличава чрез увеличаване на надбавката, съгласно Условията.

Съдът приема, че независимо от различните варианти на определяне на лихвения процент по кредита в различни хипотези на неизпълнение, максималният размер, до който в тези случаи може да достигне лихвеният процент по кредита е приложимият към стандартни договори за потребителски кредити лихвен процент, който следва да е посочен в договора за потребителски кредит. С мотив, че Банка ДСК не е посочила размера на надбавката, която е непроменливата компонента на лихвения процент, въззивният съд е приел за нарушено императивното изискване на чл. 11, ал. 1, т. 9 ЗПК относно предоставянето в договора на информация за всички приложими лихвени проценти при различни обстоятелства. Изложени са съображения, че по този начин кредиторът е въвел две променливи компонентни – променлив Софибор и надбавка в непосочен размер, приложима към стандартни договори за потребителски кредити, което е в разрез с посочения в договора начин на определяне на лихвения процент, в който участва една променлива компонента – Софибор и една непроменлива компонента – надбавка.

При това положение, приема се, че банката не е изпълнила вменените й задължения по чл. 33а ЗПК, в резултат на което е нарушено изискването на чл. 9а ЗПК. 

При това положение, съдът е приел, че се дължи единствено чистата стойност на получения кредит - без лихви, такси и други разходи.

В случая, чистата стойност на изтеглената сума е била 18 000 лв. Потребителят е платил над 22 000 лв. поради което съдът намира, че претенциите на Банка ДСК са неоснователни. Нещо повече - преценено е че разликата от 4000 лв. му се дължи обратно. 

Подробно с мотивите на Върховния касационен съд можете да се запознаете тук.

Ако сте изтеглили кредит от Банка ДСК по програмата ДСК Престиж плюс, възможно е горното разрешение да важи и за Вас - не само да сте погасили задължението си, но и да имате да получавате средства обратно от банката.