Договор за потребителски кредит с Райфайзенбанк

28.06.2023

Потребители на сайта от Бургас се обърнаха към кантората за съдействие, във връзка с техни два потребителски кредита към Райфайзенбанк – сега част от Обединена Българска Банка от Кей Би Си групата.

Райфайзенбанк претендират от съда по един от тези договори за кредит близо 11 000 лв., а по втория – почти 54 000 лв. В тези задължения не бяха включени и разходи за съдебен изпълнител, тъй като банката беше поискала да продаде къщата на клиентите ни и се насрочи публична продан.

Бързата реакция по делото спаси жилището на длъжниците, тъй като след като депозирахме пред съда изрична молба, посочвайки че задълженията на банката се основават на неравноправни клаузи и са за недължими вземания, съдът спря съдебния изпълнител и отмени проданта.

Банката беше сключвала с клиентите ни множество споразумения, всяко от които съдържаше увеличение на дължимите от тях лихви. Доверителите ни се притесняваха, че подписвайки споразумението се съгласяват с написаното и повече не могат да защитят правата си, след като с подписа си са изразили съгласие с тези условия.

Това опасение всъщност е основният механизъм, които банките използват, за да мотивират длъжниците си да платят нещо, което не се дължи.

Вследствие на неравноправните клаузи в договорите, подписаните споразумения бяха обявени от съда за нищожни – непораждащи правно действие. Тъй като длъжниците дълги години бяха заплащали лихви, които не се дължат, съдът приспадна недължимите плащания и спази закона, за това че в тези случаи отношенията между банката и кредитополучателя се регулират от първоначалния договор – без увеличенията на лихвите и без споразуменията, които завишават неоснователно задължението.

Като краен резултат, съдът призна, че се задълженията по кредитите са значитено по-малки. По договора за потребителски кредит с Райфайзенбанк, по който се претендираха споменатите горе 11 000 лв., съдът призна за дължими по-малко от 6 000 лв., а по този, по който искането на банката е за 54 000 лв. – съдът уважи едва 17 000 лв. Пропорционално на отхвърленото, намаляха и таксите за съдебен изпълнител и законни лихви, които дори не са споменати.

Подробно със съдебните решения можете да се запознаете на следните места:

Решение относно първия договор за потребителски кредит с Райфайзенбанк:

гр.д. №8574/2021г. на РС-Бургас, X състав – влязло в законна сила

Решение относно втория договор за потребителски кредит с Райфайзенбанк:

гр.д. №2123/2021г. на ОС-Бургас – влязло в законна сила

Видно от тези съдебни актове, правилната навременна защита може да намали задължението Ви към банката значително, предвид че доста често се случва банките да претендират повече, отколкото им се дължи.

Водещ адвокат в кантората ни по делата срещу банки или кредитни институции е адвокат Боян Лимберов.