Въпроси и отговори

Изп.дело

Вашият въпрос:

Здравейте,имам образувано изп.дело за неплатени разноски по дело за издръжка,има ли давност и каква е

Нашият отговор:

За вземанията, присъдени със съдебно решение, се прилага общата 5-годишна давност, която започва да тече от момента на влизане в сила на решението. Кредиторът разполага с възможност да предприема действия за прекъсване на давността, като от всяко действие, прекъсващо давносттта, започва да тече нова 5-годишна такава.  В случай че по изпълнителното дело са предприемани валидни действия - наложен е запор върху трудово възнагжрадение, например, това действие е прекъснало давността.