Въпроси и отговори

Предизвестие за прекратяване на ТПО

Вашият въпрос:

Получих предизвестие за уволнение на 18.01.19г.,като основанието е съкращаване на щат. Трудоустроен съм с експертно решение на ТЕЛК 74%, и попадам под особена защита,чл.333 от КТ,както и имам едно от заболяванията в Наредба №5 от 1987 г. .Изпратих писмена молба до Инспекцията по труда в населеното място в което живея и работя, по препоръка на Главна Дирекция гр. София ,като вариант да получа от тях отговор на въпроса дадено ли е от тях разрешение на работодателя ми за уволнение,след като ТЕЛК изрично не позволи с отговор до мен и работодателя ми.
Очаквам на 19.02.19 г. Заповед за уволнението ми .
Въпросът ми е - Имам ли право на отговор от работодателя ми за подбора ,който би трябвало да е направил във връзка със съкращаване на щат, като да ми покаже документите на комисиите и мотивите аз да се окажа най-ненужния кадър. Конкретно за моята длъжност със сходните харектеристики в Предприятието има 2 или 3 ма служителя,с по-ниска степен на образование от моето/ висше бакалавър и магистър/ . Длъжността ми и работната заплата са символични на фона на останалите и заплащането е близо до минималната за страната раб.заплата.
Искам да попитам възможно ли е без да се стига до съдебно оспорване на моето уволнение, работодателя да отмени заповедта за прекратяване на ТПО,ако сам установи нередности и незаконосъобразност на извършение подбор . ?

Нашият отговор:

Законността на уволнението поради съкращаване на щата е обвързано с извършване на законосъобразен подбор. Работодателят обаче не длъжен да Ви представи документите за извършени подбор.  При извършване на подбор работодателят взема предвид квалификацията на служителите и начина на изпълнение на работа, поради което резултатите от подбора се оформят на база тези два критерия.

В Кодекса на труда е предвидена възможност работодателят сам да отмени заповедта за уволнението, но на практика тази хипотеза се среща много рядко. Следва да имате предвид, че имате 2-месечен срок от връчване на заповедта за уволнението, респ. от изтичане на предизвестието, за предявяване на исковете за отмяна на уволнението като незаконно и за възстановяване на работа.