Статии
01.04.2013

Запис на заповед - поръчителство, специфично съдържание, джиросване и цесия

Какво представлява авалиране на записа на заповед? 

Авалът е обезпечение, което се дава по менителничния ефект /записа на заповед/ и представлява едностранна сделка, материализирана върху ценната книга. Страните по този вид обезпечение са две – авалист, т.е. лицето, което обезпечава вземането по записа на заповед и авалат (хонорат) – т.е. лицето, в чиято полза е извършено авалирането (поръчителството). 

Авалиране на запис на заповед означава поемането на дълга по записа на заповед солидарно от друго лице и в случай, че се стигне до реализиране на обезпечението,  кредиторът може да насочи принудително изпълнение, както срещу издателя по записа на заповед, така и срещу авалиста.  Поръчителят може да бъде посочен от длъжника по ефекта или да встъпи доброволно в задължението. Авалирането е също едностранна и формална сделка,  която се материализира върху ценната книга или алонжа с изричната формулировка „като поръчител” или други равнозначни изрази в този смисъл, придружена от подпис на авалиста. Важно е да се има предвид необоримата презумпция, че дори и да липсват каквито и да било отбелязвания и изрази върху ценната книга, в случай, че е налице подпис, освен този на издателя (платеца), той ще се счита за авалист. Освен това, когато поръчителят не е посочил за кого се отнася поръчителството му, се презумира че поръчителството е за издателя на записа на заповед/респ.менителницата (уредбата на чл.537 ТЗ препраща към тази на менителницата). Непосочването, също така за кого се гарантира, се счита за поръчителство в полза на издателя – чл. 484 от ТЗ. Кредиторът може да насочи същите действия, както към длъжника по записа на заповед, така и към авалаиста.


 Функции на изразите „не на протест“/"без протест", „без разноски“, „не на заповед“ 

- „Не на протест“ – отнема възможността на издателя на записа на заповед да протестира срещу приемането или срещу плащането на записа на заповед. При наличието на тази клауза, авалистът (поръчителят) не може да упражни обратните срещу издаделя, джирантите и предишните авалисти.

- „Без разноски“ – отнема възможността на лицето, в полза на което е издаден записът на заповед да претендира разноски във връзка със събирането на записа на заповед. Това не се отнася за съдебни разноски във връзка с исково или заповедно производство по установяване на вземането от съда и/или изваждане на изпълнителен лист за принудително събиране на сумата.

- „Не на заповед“ –изписването на думите „не на заповед“ върху лицевата страна на менителницата/записът на заповед трансформира менителничния ефект от ценна книга на заповед в поименна ценна книга, като по този начин се отнема възможността да бъде джиросван въпросния менителничен документ. Тъй като прехвърлянето на менителничния ефек е ограничено, вземането по такъв запис на заповед може да се прехвърля само по общия гражданскоправен способ за прехвърляне на права,  а именно – цесия.


Какво означава да се протестира записът на заповед/респ. менителницата? 

Протестът е официален писмен документ, които се извършва по писмена молба на приносителя на ефекта от нотариус по мястото на плащане или приемането и с него се констатира отказът менителничният ефект да бъде приет или да бъде заплатена сумата по него. Нотариусът следва да удостовери, че менителничният ефект е предявен за приемане или плащане, но без резултат. Извършването на протеста се отбелязва върху менителничния ефект, а съдържанието му се вписва от нотариуса в регистъра. 

По действащото законодателство съществуват два вида протест – протест поради неприемане и протест поради неплащане. Протестът се извършва с цел да се запазят регресните права на легитимирания приносител по отношение на всички останали задължени лица. Предвидена е и възможността длъжникът по менителничния ефект  да бъде освободен от задължението да прави протест. Това се отбелязва със забележката „без протест” върху ценната книга. 

Протестирането на менителничния ефект следва да се направи в определените за това срокове. В противен случай, приносителят губи регресните си права и може да търси защита единствено чрез менителничното неоснователно обогатяване. 

С оглед на изложеното до тук, следва да се има предвид правното значение на всякакви отбелязвания, уточнявания или подписи (особено, ако не е отбелязано на кого принадлежат) върху ценната книга. 


Статията е изготвена от

екипа на адвокатска кантора „Милованови” София
под редакцията на адвокат Милованова.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.