Дейности

По всички въпроси на ТЪРГОВСКОТО ПРАВО и по-специално:

 • процесуално представителство на търговци пред всички съдилища в България;
 • процесуално представителство пред арбитражни съдилища;
 • изготвяне на документи и договори, свързани с дейността на търговеца;
 • регистрация на търговски дружества и промяна на обстоятелства в тях;
 • съдействие при кредитиране - преговори, предложения за изменение на договори;
 • консултация и подготвяне на документи за извършване на промени в предприятието на търговеца, свързани с наемане/освобождаване на персонал;
 • подготовка на процедури, необходими за търговеца - стъпка по стълка и възможност за обучение на търговеца или негови представители;
 • искове за получаване на обезщетения и неустойки по търговски договори;
 • съдействие по издаване на изпълнителен лист за вземания на търговеца по заповедно производство;
 • изготвяне на комисионни договори във връзка със сключване на бъдещи сделки от страна на търговеца;
 • изготвяне на договор за управление на търговско предприятие.

І. По всички въпроси на ТРУДОВОТО ПРАВО и по-специално относно:

 • сключване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение;
 • всички видове обезщетения по трудовото правоотношение включително:
  • обезщетение при трудова злополука и професионално заболяване;
  • обезщетение при оставане без работа, поради незаконно уволнение;
 • дисциплинарна отговорност на работниците и служителите;
 • имуществена отговорност на работниците, служителите и работодателя;
 • трудово възнаграждение;
 • работно време, почивки и отпуски;
 • безопасност на труда;
 • трудоустрояване на лица с намалена работоспособност;
 • установяване на трудов стаж, пенсионни права;
 • колективни трудови договори и право на стачка.

ІІ. По въпросите на АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО:

 • Проблеми на ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ, назначен по:
  • Закона за държавния служителотносно;
  • Закона за МВР;
  • Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
 • Свързани със служебното му правоотношение, относно:
  • възникване, изменение и прекратяване на служебното правоотношение;
  • дисциплинарна отговорност на държавните служители;
  • обезщетения, пенсионни права и др.

По всички въпроси на ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО и по-специално:

 • ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО
  • искове срещу застраховател при неизплатено или отказано застрахователно обезщетение по застраховка КАСКО;
  • обезщетение на пострадал при ПТП;
  • обезщетение на пострадал по застраховка “злополука”;
  • съдействие при преговори със застрховател за получаване на обезщетение.
 • ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО (договорно)
  • съдействие при погасени по давност задължения - проучване на изпълнителни дела, водене на искове за установяване на изтекла погасителна давност;
  • подготвяне на договори между физически и юридически лица;
  • съдействие при сключване на договори за потребителски и ипотечен кредит;
  • изготвяне на споразумения за извънсъдебно уреждане на спорове;
  • имуществени спорове за право на собственост;
  • съдейстиве при покупко-продажба на недвижим имот;
  • наемни правоотношения.
 • СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО
  • изготвяне на документи за развод при установяване на вина или по взаимно съгласие;
  • делбени дела;
  • приемане на наследство и отказ от наследство;
  • наследяване на дългове.

За нашите корпоративни клиенти можем да предложим пълно правно обслужване и специални условия, съобразени с техните нужди и изисквания:

 • отговорник, който да работи единствено с дадения клиент;
 • при необходимост срещи в офиса на клиента;
 • подготовка на образци на договори;
 • ръководене на процеси на търговеца - стъпка по стъпка (получаване на документи, освобождаване или наема на персонал, преговори за сключване на договор);
 • разговори с длъжници и кредитори относно уреждане на спорни отношения или вземания;
 • ясни ценови условия, възможност за абонаментно обслужване.

Ние имаме значителен опит и можем да Ви съдействаме:

 • още от започване на бизнес в България - регистрация и преобразуване на търговски дружества;
 • при следващата стъпка, а именно управление на работната сила в предприятието – сключване, изменение и прекратяване на трудови договори;
 • консултиране и изготвяне на договори, свързани с дейността на търговеца - когато сключвате договори за значителни суми, винаги е добре да чуете становището на адвокат, който да Ви потвърди, че интересите Ви са защитени в достатъчна степен;
 • консултиране във връзка с кредитиране дейността на търговеца също както и при сключване на договори за лизинг - в случай че не оперирате изцяло със свои средства, можем да Ви съдействаме при получаване на по-изгодни условия за кредитиране или промяна на договорите, които да съответстват на Вашите потребности;
 • защита по искове от и срещу предприятието от други юридически или физически лица - ние стоим зад нашите съвети и при възникване на спор сме готови да отстояваме позицията на нашите клиенти по най-добрия възможен начин;
 • обучения - можем да обучим Вашия управляващ персонал как да се справя по-успешно с въпросите в работата му, които изникват при проблеми с работата с работници, служители или клиенти.
Направи запитване