Адвокатска кантора Виртуален клон
 

Адвокатска кантора "Милованови" - София предлага устни, писмени както и онлайн консултации. Водене на дела пред всички съдебни инстанции.

Трудово право
 
|

Прекратяване на ТД поради неплащане по чл. 327, ал. 1 т. 2 от КТ

от 01.09.2011

ПРЕКРАЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР ОТ РАБОТНИКА ИЛИ СУЖИТЕЛЯ ПОРАДИ НЕИЗПЛАЩАНЕ В СРОК НА ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

В условията на настоящата икономическа криза често явление е работодателят да не изплаща в срок дължимото на работниците и служителите трудово възнаграждение. В такива случаи работникът или служителят има възможност както да търси трудовото си възнаграждение по съдебен ред, така и да прекрати трудовия договор без предизвестие, което му дава и някои допълнителни права. 

Тези въпроси са уредени главно в чл. 327, ал.1 т.2 от КТ (Кодекса на труда) и чл. 221, ал.1 и 4 от КТ.

Съгласно чл. 327, ал.1 т.2 от КТ работникът или служителят има право да прекрати трудовия договор без предизвестие, когато работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по Кодекса на труда. 

Това право работникът или служителят има при наличието едновременно на следните предпоставки:

1. Да се отнася за трудово възнаграждение или за обезщетение по Кодекса на труда. 

Трудовото възнаграждение може да бъде както в парична, така и в натурална форма. То обхваща както основното, така и всички допълнителни възнаграждения.

2. Вземането на работника или служителя да е безспорно по основание и размер и да е изискуемо.

3. Работодателят да е забавил изплащането. Кодексът на труда не определя срок на забавянето. Поради това, достатъчно е плащането да не е извършено на датата, на която е трябвало то да бъде извършено.Не се изисква виновно поведение на работодателя. Достатъчно е обективно да е налице закъснение на плащането.

4. Неизплащането в срок на трудовото възнаграждение или на обезщетението да се отнася за цялата дължима сума към даден момент или за съществена част от нея. Неизплащането на незначителна част от дължимото не дава право на работника или служителя да прекрати трудовия договор без предизвестие. 

5. Неизплащането да не се дължи на това, че работникът или служителят не се е явил да получи трудовото си възнаграждение или обезщетението.

6. Неизплащането да е по причина на работодателя. Например, поради липса на средства, поради бавна работа на лицата, които уреждат плащането, поради лоша организация на работата и др. Ако то се дължи на обстоятелства, които не зависят от работодателя, които правят плащането в срок невъзможно, работникът или служителят няма право да прекрати трудовия договор без предизвестие. Например, при закъснения, предизвикани от банковия институт, при непреодолими природни стихии и бедствия, прекъсване на съобщенията и др.

Кодексът на труда не изисква забавянето на изплащането да бъде многократно. Достатъчно е и еднократно забавяне. 

Разбира се, работникът или служителят не е длъжен в случая по чл. 327, ал.1 т.2 от КТ да прекрати договора. Той има възможност, без да го прекратява, да иска от работодателя да му изплати дължимото, включително и по съдебен ред.

Самото прекратяване се извършва с писмено заявление от работника или служителя, в което ясно трябва да се посочи, че работникът или служителят прекратява трудовия договор поради неизплащане в срок на трудовото възнаграждение или на обезщетението. Заявлението трябва да бъде връчено на работодателя, съответно в неговата канцелария. На втория екземпляр от заявлението трябва да се постави входящ номер и дата на връчването. От този момент трудовият договор е прекратен. 

Въз основа на чл. 221, ал.1 от КТ в случая работодателят дължи на работникът или служителят обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието – при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди – при срочно трудово правоотношение.

Статията е изготвена от
екипа на адвокатска кантора „Милованови” София
от адвокат проф. Кругер Милованов


Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.


 Коментари по темата

E-mail адрес:

«Г. Георгиева» на 24.11.2011 в 18:10 часа: Какъв е законният начин да подтикнем работодателя да изплати забавените заплати, но без да напускаме работа? Все пак в днешно време в малък град е почти невъзможно да се намери работно място.
Отговор от Вълев: Един от вариантите е да се обърнете към инспекция по труда, но ако работодателят Ви е в затруднено финансово състояние, след като му съставят актове за неизплащане на работната заплата може да остане без каквито и да е средства, затова този вариант е подходящ само ако работодателят Ви просто не желае да изплаща заплати, тъй като санкциите са доста сериозни. Друг вариант е да обсъдите с него какви са възможностите за изплащане на трудовото Ви възнаграждение и да постигнете общо решение като запазите добрия тон, тъй като той ще продължи да Ви е работодател. Можете да изпратите молба до него да Ви изплати обезщетението, като направите копие от молбата за Вас, на което да бъде поставен входящ номер и дата.
«Емилия» на 19.07.2012 в 15:28 часа: Здравейте,
Имам следния казус-Сключих договор по чл.61, ал.1 от КТ във връзка с чл.70, ал. 1,срокът в договора е цитирам "Неопределено време,срок на изпитване 6 месеца (в полза на работодателя). Срок на предизвестие 30 дни".Поради забавяне на възнагражденията напуснах по чл.327, т.2.Работила съм там два месеца.Въпросът ми е, когато съм напуснала без предизвестие, работодателят трябва да ми плати само за единия месец или за двата.Защото в заповедтта ми е посочено, че по чл.221, ал. 1 работодателят дължи брутно трудово възнаграждение за срок от 1 месец.
Предварително Ви благодаря!
Отговор от Вълев: Когато прекратявате трудовото правоотоншение на основание чл. 327 ал. 1 т. 2 работодателят Ви дължи обезщетение в размер на брутното Ви трудово възнаграждение за срока на предизвестието - във Вашия случай това е 1 месец. Тук трябва да направите разграничение, че това е обезщетение, то се дължи на основание прекратяването на трудовия договор поради неизплащане на работна заплата.
Освен това обезщетение работодателят Ви дължи работна заплата, както и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск. Получаване на обезщетението не изключва възнаграждение за положения труд. Всичко това Ви се дължи от работодателя едновременно.
«Янева» на 27.07.2012 в 16:57 часа: Здравейте,
Моя казус е следния: работя в съответното предприятие от юли 2011г. Не ми е изплащано трудово възнаграждение за периода юли 2011 - април 2012г. като не са внесени и дължимите вноски за социално и здравно осигуряване. От април 2012 започнаха да се изплащат трудови възнаграждения. Тъй като отговорностите и обемът на работата ми нараснаха значително, а възнаграждението ми е меко казано недостойно, искам да напусна, позовавайки се на чл. 327, ал.1 т. 2. Имам 2 въпроса:
1.Имам ли основание, тъй като забавянето не е текущо (за възнаграждението от предходния месец)?
2. Тъй като заемам материално-отчетническа длъжност, може ли работодателят да се позове на чл. 326, ал. 3 и да ме задържи още 2 м?
3. Какво се влага в понятието "предаване на повереното имущество"? На кого следва да се предаде - на новоназначено МОЛ, т.е. ще се наложи ли да чакам намирането на заместник, на когото да предам "имуществото"?
Предварително благодаря за отделеното време!
Отговор от Вълев: Имате основание след като не Ви е изплатено възнаграждението за предходни месеци към датата на подаване на заявлението.
В чл. 326 ал. 3 е дадено друго основание за прекратяване на трудовото правоотношение, но то няма общо към чл. 327 ал. 1 т. 2. чл. 327 ал. 1 т. 2 е самостоятелно основание за прекратяване на трудовия договор.
Няма особени правила при предаване на длъжността. В зависимост от повереното Ви имущество следва да го предадете по законовите и вътрешни правила на предприятието.
«Ралица Иванова» на 30.07.2012 в 17:00 часа: Моят казус е следният, започнах работа на 8.06.12. подписах договор, в който пише, че трудовото възнаграждение се получава до 30то число на следващия месец. Трябваше да взема пари днес 30.07.12 за месец юни, след като и днес не получих възнаграждението си какво трябва да направя, за да ми изплатят заплатата за месец юли и дали ще получа някакво обещетение за това, че са ми забавили заплатата. Аз искам да напусна тази работа, но в договора пише, че предизвестието е два месеца, сега когато не съм получила заплата навреме мога ли да напусна работа веднага и да си получа парите. Кой е по-добрия вариант- да напусна без предизвестие Съгласно чл. 327,ал.1 т.2 от КТ, или да си търся правата по съдебен ред? Благодаря предварително!
Отговор от Вълев: За Вас най-добрия вариант ако желаете да прекратите трудовия си договор е да напуснете на основание чл. 327 ал. 1 т. 2, тъй като в този случай имате право на една работна заплата обезщетение поради прекратяването на това основание и освен това Ви се дължи работната заплата за изработеното време. Дали работодателят ще Ви изплати дължимото или ще предявите иск в съда за обезщетението което ви се полага и трудовото възнаграждение е последващ въпрос. При прекратяване по чл. 327 ал. 1 т. 2 от КТ имате пълни права на борсата по труда - повече по въпроса за обезщетение за оставане без работа може да прочетете в сайта ни раздел "Въпроси", подкатегория "Осигурително право".
«Ралица Иванова» на 01.08.2012 в 18:10 часа: Благодаря за бързия отговор, ако може да ми кажете само, като по договор пише, че до 30то число е трябвало да ми дадат заплата, а са ми я дали на 1во число, мога ли да напусна по чл 327, след като са ми я забавили с два дена?
Отговор от Вълев: Според нас не. В закона е посочено само "работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване", без да е указано дали по-късно плащане на възнаграждението за труд изключва тази хипотезата, но според кантората ни следва да се тълкува текстът в смисъл, че е необходимо, за да се приложи прекратяване на трудовия договор на това основание, неплащането на работна заплата да е налице към момента на подаване на заявлението.
«Елина Димитрова» на 04.08.2012 в 16:28 часа: Не съм получавала Рз за месеците юни и юли, а работодателя не ме пуска да напускам иска да работя предизвестие, имам ли право да искам да напусна по 327 ал.1 т.2?
Отговор от Вълев: Да, имате. На това основание предизвестие не е необходимо. Трудовият Ви договор се прекратява с входирането на заявлението.
«Елина Димитрова» на 04.08.2012 в 16:49 часа: Благодаря за отговора, а по принцип колко РЗ трябва да имам да получавам, за да мога да напусна по 327? Искам да съм подготвена когато отида в понеделник, защото искаха от мен да работя 30 дни предизвестие, в противен случай ме заплашиха с дисциплинарно уволнение, а някой ми подхвърли за този 327 член. Благодаря отново
Отговор от Вълев: Достатъчно е да е забавено дори едно плащането на възнаграждението Ви както е уговорено по трудови договор - изплащането на РЗ може да е месечно, седмично, на тримесечие и т.н.
«Вероника» на 14.08.2012 в 02:23 часа: Здравейте! Работя в една фирма от авгус 2011. От май 2012 започна забавяне на заплатите, като към момента са ми дължими заплатите от юни до настоящия момент. Искам да напусна по чл. 327 от КТ за забавяне изплащането на заплатите. Искам да попитам когато отида при работодателя си - две копия от уведомлението за напускане без предизвестие ли трябва да нося? И на двете ли трябва да има изходящ номер - кой го пише този номер? Какво да направя ако работодателя откаже да подпише? Аз не искам повече да ходя на работа там, защото единственото което се случва са необосновани харчове на пари от моя страна (ходя на работа и си изпълнявам задълженията, но единственото което се случва е да се увеличав размера на дължимите ми заплати. А разбрах че това е практика и до този момент няка човек, който да е работил във фирмата и да му е изплатено всичко законно дължимо. Да предположим че управителя не се "дърпа" и подпише. След това в какъв срок е длъжен да ми изплати дължимата сума. Необходимо ли е в писмен вид да бъде описано какво ми дължи (работните заплати, обезщетението + неизползваните полагаеми дни за платен годишен отпуск) още при подаване на уведолемнието? Много се надявам да не се стига до инспекции по труда и пр., тъй като финансовото положение наистина не е цветущо. Но моля да ме посъветвате как да постъпя и как да си изискам дължимите пари. Също и за трудовата книжка ме интересува - в какъв период от време могат да ми я задържат и да я оформят. Предполагам че ще се "циганят" и ще ме бавят по всевъзможни начини, а парите ми трябват спешно. Мога ли да се регистрирам веднага на бюрото по труда(какво ми е необходимо за да се регистрирам и да получавам обезщетени) и дали ще получавам изобщо някакво - целия ми трудов стаж е в тази фирма -т.е. 1 година - това е първата ми работа. Благодаря ви предварително за търпението и отделеното време. Разчитам на вас, тъй като в момента колкото и да искам да се консултирам с адвокат, нямам никаква финансова възможност.
Отговор от Вълев: Необходимо е да носите две копия от заявлението за прекратяване на трудовото си правоотношение, като на Вашето е задължително да има входящ номер и дата. Ако работодателят откаже може да го пуснете по пощата с обратна разписка, като в случая обратната разписка ще играе ролята на входящия номер на второто копие (ако ще е с обратна разписка, най-добре използвайте куриерска фирма, тъй като ще стане за 1 ден и ще са мотивирани да го занесат до управителя на фирмата). От момента, в който го входирате в деловодството на работодателя си, трудовият Ви договор е прекратен и повече няма защо да ходите на работа. След прекратяване на трудовия договор, работодателят Ви е длъжен веднага да изплати дължимите Ви заплати, обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, ако имате, както и една работна заплата - обезщетение за прекратяване на това основание. Ако откаже, може да се свържете с нас за съдействие. Необходимо е и веднага да Ви бъде оформена трудовата книжка. Ако откаже можете да отидете в инспекция по труда, където въз основа на заявлението за прекратяване могат да Ви нанесат необходимото, за да се регистрирате в бюрото по труда.
Заявлението за прекратяване трябва да е адресирано до управителя, да съдържа Вашите лични данни, да е посочено за кои месеци не ви е изплатено трудовото възнаграждение, да е посочено основанието, на което прекратявате трудовия си договор, номера на договора, който прекратявате, датата, подпис, като текстът "Прекратявам трудовия си договор на основание чл. 327 ал. 1 т. 2 от КТ поради неплащане на работна заплата за месеци ...." да е формулиран категорично ясно, както в този пример.
«Dimo Dimov» на 28.08.2012 в 16:35 часа: Здравейте, имам следния Въпрос:
При напускане по чл. 327 ал. 1 т. 2 от КТ поради неплащане на работна заплата за месеци, имам ли право на обещетение при безработица?
Тъй като в наредбата пише, че при доброволно напускане на работа не се полагат обещетение и са изброени членовете по които не се полога, но никаде не е споменат чл. 327 ал. 1 т. 2 от КТ .
Отговор от Вълев: Ако имате право на обезщетение за оставане без работа, прекратяването на трудовия договор на основание чл. 327 ал. 1 т. 2 от КТ не ограничава правата Ви както е примерно при прекратяване на договора по взаимно съгласие или по искане за прекратяване на трудовия договор от страна на работника или служителя с предизвестие.
Подробно може да прочетете в Кодекса за социално осигуряване чл. 54а и следващите
«Николова» на 11.09.2012 в 15:21 часа: Здравейте!
Назначена съм на постоянен трудов договор от 01,01,2011 г. Бих искала да напусна, защото осигуровките не са превеждани повече от година и нямам никакви постъпления в личната си партида по ДЗПО. Може ли това да бъде основание да напусна по чл.327 и ще получа ли обезщетение от една работна заплата или трябва да подам предизвестие по общия ред?

Благодаря предварително!
Отговор от Вълев: Можете да прекратите трудовия си договор на основание чл. 327 ал. 1 т. 3 от КТ поради неплащане от страна на работодателя осигурителните вноски и вноски по ДЗПО, тъй като това му задължение е уредено нормативно със закон - в Кодекса за социално осигуряване.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10


+Писане на коментар »


Контакти

ПОДРОБНО
   
София 1000
ул. "Хан Аспарух" 60
етаж 3
АДРЕС
   
Тел. +359 2 986-30-00
Факс. +359 2 988-38-13
Email:

Виртуален клон
Онлайн запитване
Онлайн запазване на час