Адвокатска кантора Виртуален клон
 

Адвокатска кантора "Милованови" - София предлага устни, писмени както и онлайн консултации. Водене на дела пред всички съдебни инстанции.

Трудово право
 
|

Дисциплинарно уволнение

от 12.04.2012

За нарушаване на трудовата дисциплина работникът или служителят носи дисциплинарна отговорност. Тя се състои  във възможността работодателят да му наложи дисциплинарно наказание. В зависимост от тежестта на нарушението може да се наложи едно от следните три дисциплинарни наказания: забележка, предупреждение за уволнение и уволнение

Дисциплинарно уволнение може да се наложи само за тежко нарушение на трудовата дисциплина. 

Според чл. 190, ал.1 от КТ дисциплинарно уволнение може да се налага за:

1. три  закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които не по-малко от един час;

2.неявяване на работа в течение на два последователни работни дни;

3. системни нарушения на трудовата дисциплина;

4. злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения;

5.ощетяване на гражданите от работници или служители в търговията и услугите чрез измама в цената, теглото, качеството на стоката или услугата;

6.участие в хазартни игри чрез телекомуникационни средства на предприятието;

7.други тежки нарушения на трудовата дисциплина. 

Изброяването на нарушенията, за които може да се наложи дисциплинарно уволнение, не е изчерпателно. Както се вижда от т.7, основание за налагане на дисциплинарно уволнение е и всяко друго тежко нарушение на трудовата дисциплина.

 От друга страна обаче, съгласно чл. 190, ал.2 от КТ, дисциплинарно уволнение по ал.1 се налага при съобразяване с критериите по чл. 189, ал.1 от КТ

Съгласно чл. 189, ал.1 от КТ,  при определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя. 

Тежестта на нарушението зависи от  това, какво задължение е нарушено, дали е извършено умишлено или по небрежност, има ли  вредни последици от него за работодателя и какви са те по размер, поправими ли са или не, дали нарушението е извършено еднократно или многократно и пр. 

Обстоятелства, при които е извършено нарушението,  са например  обемът  на задачите, които работникът или служителят е трябвало да изпълни по време на извършване на нарушението; температурата  в работното помещение; психологическият климат в предприятието  и др.

 Поведението на работника или служителя като критерий за определяне на дисциплинарното наказание обхваща всички негови прояви при изпълнение на трудовите му задължения -  както положителните му прояви, така и предишните нарушения на трудовата дисциплина, съответно наложените му преди това дисциплинарни наказания, които не са заличени. 

Дисциплинарното наказание уволнение се налага с мотивирана писмена заповед,  в която се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено, наказанието и законният текст, въз основа на който се налага.

 Заповедта се връчва срещу подпис на работника или служителя, като се отбелязва датата на връчването. При невъзможност заповедта да бъде връчена на работника или служителя, работодателят му я изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка. Наказанието се смята за наложено от деня на връчване на заповедта или от деня на нейното получаване, когато е изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка.

 Заповедта за налагане на дисциплинарно уволнение може да е законосъобразна, а може да е и незаконосъобразна.

 Всяка заповед за налагане на дисциплинарно уволнение може да бъде обжалвана пред съда. Ако съдът установи, че заповедта е незаконна, той я отменява  с всички законни последици – възстановяване на работника или служителя на предишната работа, присъждане на обезщетение  за оставането без работа поради незаконното уволнение, както и на разноските по делото.


Статията е изготвена от

екипа на адвокатска кантора „Милованови” София
от адвокат проф. Кругер Милованов.


Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.

 


 Коментари по темата

E-mail адрес:

«Таня Иванова» на 16.09.2014 в 08:29 часа: Здравейте, моето питане е следното:
През м.май 2014г. бях в болнични 3 дни, в последствие на следващия месец когато трябваше да взема заплата, видях във фиша си, че работодателя не е уважил болничния ми и без мое знание ме е пуснал в неплатен отпуск, като за това някои ме е подписал на заявлението за отпуск. Пуснах молба за напускане по взаимно съгласие, считано от следващия ден, но след няколко дни получих по пощата, че молбата ми е уважена но трябва да спазя едномесечното предизвестие. Няколко дни след това получих заповед за дисциплинарно уволнение за три неявявания на работа и задължение една брутна работна заплата обезщетение на работодателя.
Въпроса ми е: Мога ли да се позова на чл.327, ал.11 и да напусна без предизвестие, като са нарушени трудовите ми права и болничния ми дори не е представен в НОИ, а съм пуснат в неплатен отпуск без мое съгласие?
Отговор от Вълев: По казаното от Вас трудовият Ви договор вече е прекратен и ако са минали повече от 2 месеца от датата на връчване на заповедта, то тя е окончателна и не може да бъде обжалвана. При това положение Ви съветваме да заплатите дължимото на работодателя си обезщетение, тъй като в противен случай може да го търси по съдебен ред.

В случай че не са минали 2 месеца от датата на прекратяване на трудовия Ви договор може да се обсъди вариант за атакуване на заповедта пред, съд, в случай че има допуснати пропуски. Съветваме Ви да предприемете действия бързо, тъй като в противен случай това може да има негативни последици срещу Вас.

+Писане на коментар »


Контакти

ПОДРОБНО
   
София 1000
ул. "Хан Аспарух" 60
етаж 3
АДРЕС
   
Тел. +359 2 986-30-00
Факс. +359 2 988-38-13
Email:

Виртуален клон
Онлайн запитване
Онлайн запазване на час