Адвокатска кантора Виртуален клон
 

Адвокатска кантора "Милованови" - София предлага устни, писмени както и онлайн консултации. Водене на дела пред всички съдебни инстанции.

Трудово право
 
|

Прилагане на погасителна давност по чл. 110 и следващите от ЗЗД

от 30.11.2011

В статията за погасителната давност изяснихме кои задължения се погасяват с 3 годишна давност и кои с общата 5 годишна давност. Поставихте ни многобройни въпроси относно това как да защитите правата си във връзка с давностните срокове по чл. 110 от ЗЗД и следващите от ЗЗД. Ще се опитаме да дадем кратък отговор на най-често задаваните от вас въпроси.

 Какво значи задължението да е погасено по давност?

С изтичането на срока на погасителна давност се погасява не самото задължение, а възможността на кредитора да го търси по принудителен ред. Задължението остава да съществува като  естествено задължение, чието изпълнение зависи изцяло от волята на длъжника. Ако длъжникът изпълни задължението си след изтичане на давността, той няма право да иска обратно платеното, макар и в момента на плащането да не е знаел, че давността е изтекла.

Какво да направя, ако ми търсят задължения, по които е изтекла погасителната давност?

Ако Ви търсят задължения, които са погасени по давност, трябва да направите изрично възражение за изтекла давност.

Давността не се прилага от съда служебно. Затова, ако не направите възражение, ще бъдете осъдени да платите задължението, въпреки че давността е изтекла.

 Как да погасявам новите задължения, без да платя тези, по които е изтекла давността?

чл. 76 от ЗЗД  дава възможност на този, който има към едно и също лице няколко еднородни задължения, ако изпълнението не е достатъчно да погаси всичките, да заяви кое от тях погасява. На практика това би изглеждало така – внасяте по сметка на кредитора (например топлофикационното или телекомуникационното дружество) сумите по последните си фактури, като подробно посочвате, кое точно задължение покривате - отчетен период, абонатен номер и т.н. Така дори и да Ви отказват на каса да покриете новите си задължения преди да сте погасили по-старите, можете да го сторите като заплащате само задълженията, по които не е изтекла давността. Важно е да пазите старателно платежните нареждания, тъй като при евентуален иск в съда ще можете да ги предоставите като доказателство по кое точно Ваше задължение сте платили. 

От кой момент започва да тече давността по главницата ипо лихвата?

Давността по главницата започва да тече от момента, в който вземането става изискуемо. Например при договора заем – давонстта започва да тече от момента, в който е уговорено, че наемната цена е дължима. За всяко отделно вземане тече отделна давност. Така задълженията на наемателя към наемодателя могат да бъдат частично погасени по давност – тези които са от преди повече от три години са с изтекла давност, а по-новите не са. С погасяване по давност на главното вземане се погасяват и произтичащите от него допълнителни вземания.

 Има ли абсолютна давност?

Абсолютна давност по българското право в сферата на гражданското право няма.

Има ли действия, с които се прекъсва давността?

Този въпрос е уреден в чл. 116 от ЗЗД.

На първо място давността се прекъсва с признаване на вземането от длъжника – това е едностранен акт на длъжника, с който той потвърждава, че има задължение към кредитора. 

Втора възможност за прекъсване на давността е завеждане от кредитора на дело срещу длъжника в съда или пред арбитражен съд. Давността обаче не се смята прекъсната, ако искът не бъде уважен.

На трето място давността се прекъсва след приемане на действия от страна на кредитора по принудително изпълнение –завеждане на дело пред съдебен изпълнител или други последващи действия по изпълнението.

 Тече ли давност по вземане, за което вече има издаден изпълнителен лист?

Вземането, за което има издаден изпълнителен лист, се погасява с изтичането на петгодишен давностен срок, но когато е образувано едно изпълнително дело давност не тече. Тук обаче има една специфична особеност – когато по едно изпълнително дело в продължение на две години не се извършват никакви изпълнителни действия по събиране на дълга, това дело се прекратява по силата на закона. След прекратяването на изпълнителното дело по изпълнителния лист започва да тече нов петгодишен давностен срок. Ако от момента на прекратяване на изпълнителното дело по силата на закона изтекат 5години, изпълнителният лист се погасява по давност и въз основа на този изпълнителен лист вече не могат да се предприемат действия по принудително изпълнение срещу длъжника. 

Каква е защитата при образуване на изпълнително дело въз основа на погасен по давност изпълнителен лист?

Ако срещу Вас бъде образувано изпълнително дело въз основа на погасен по давност изпълнителен лист, можете да се защитите като подадете отрицателен установителен иск срещу кредитора в компетентния съд. Желателно е първоначално да образувате обезпечително дело, в което да поискате спиране на делото пред съдебния изпълнител, тъй като законът не предвижда възможността съдебният изпълнител да спре изпълнителното дело поради погасяването по давност на изпълнителния лист. Това следва да бъде установено по съдебен път, след което въз основа на съдебното решение делото да бъде прекратено и евентуално да бъде търсено от кредитора връщането на полученото в следствие на принудителното изпълнение. Тук обаче трябва да се отбележи, че не може да се търсят обратно доброволно платените суми, поради това, че длъжникът не е знаел, че е изтекла давността по изпълнителния лист, както казахме по-горе, моралният дълг остава и платеното по едно такова вземане не подлежи на връщане, а незнанието на закона не извинява никого.


 Статията е изготвена от

екипа на адвокатска кантора „Милованови” София
под редакцията на адвокат проф. Кругер Милованов.Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан конкретен съвет.


 Коментари по темата

E-mail адрес:

«Владо» на 10.07.2012 в 01:26 часа: Здравейте! Искам да попитам за следния случай. Разпореждане за присъединяване по дело от 2007. Получено на 15.04.2012 от трето лице (няма мой подпис). Както следва - Уведомяваме Ви, за общия размер на задължението по изпълнително дело xxxx/2007 къмя 11.04.2012 както следва: xxx лв. Има ли вероятност да падне по давност ?
Отговор от Вълев: Без да се проучи казуса не можем да изразим становище. Теоретично е възможно.
«Vladimir P.» на 12.07.2012 в 22:22 часа: Здравейте, моят казус е следният, имам задължения по кредитна карта към Райфайзен банк, с надвишен лимит, след като спрях да погасявам задълженията си защото нямах възможност, минаха повече от 3 години и никои не ми е търсил тези задължения от споменатата банка. При едно от последните си месечни извлечения е описано как задължението е погасено и съответно нищо не дължа, като аз самият нищо не съм погасявал, възможно ли е задължението да е погасено по давност. Ако не, то задължението ако остава като естествено такова, и евентуално ако е изкупено от юридическо лице, и започне принудителна изискуемост, дали мога се защитя с иск и дали въпросното извлечение мога да ползвам, като доказателство че нищо не дължа. До момента не са ме търсили нито от банката, нито някой друг.
Благодаря предварително за вниманието
Отговор от Вълев: Тежестта на доказване е у този, който ще търси задължението, а ако докаже, че Вие го дължите, тогава трябва да можете да представите документ, от който да е видно, че сте платил, за да се освободите от дълга или да се позовете на изтекла погасителна давност. Давността във Вашия случай е пет години. Банката може да е прехвърлила задължението на фирма за събиране на вземания или пък да е отнесла спора в съда, но това са само няколко от многото правни възможности.
«Даная» на 24.07.2012 в 17:27 часа: Здравейте! Моят казус е следния: през 2000 година срещу мен е заведено изпълнително дело при ЧСИ. През 2008 г. е извадено постановление за възлагане за жилището ми, до този момент няма други действия от страна на така наречения "кредитор." Въпросът ми е изтекло ли е по давност това изпълнително дело и постановлението, и също истина ли е че има такова понятие като "абсолютна давност", по силата на която делото следва да се прекрати?
Предварително благодаря!
Отговор от Вълев: Дали е изтекла погасителна давност може да се каже само след като се направи проучване на изпълнителното дело. Първо - трябва да се установи какво е вземането, Второ - какви действия са извършвани - може да е прекъсната давността с действия на кредитора, за които не знаете.
Абсолютна давност в българското гражданско право няма. Такова понятие съществува при публичните задължения, но трябва да се види какво е точно задължението, с каква давност се погасява и какво е предприето по събирането му, за да се даде точен отговор.
«ade» на 31.07.2012 в 00:15 часа: Здравейте,днес родителите ми получили писмено уведомление, че баща има задължения към БТК, и че задълженията вече са прехвърлени към фирма занимаваща се със събиране на задължения. В писмото не пише нито сума нито от кога е това задължение. В подробности е описано единствено, че евентуално дело само ще увеличи дължимата сума заради съдебните разноски и т.н., още че дългът трябва да се погаси в 10 дневен срок в някой от центровете на БТК(Виваком),пак казвам без да е упомената сума. Преди 4-5 години (може и повече) имахме дом. телефон на името на баща ми, но поста беше закрит. Интересува ме дали срока за давност важи в случая. Също има ли някакъв начин да се защитим в случая? Предварително ви благодаря за отделеното време!
Отговор от Вълев: Задължението се погасяват с 3 годишна давност. Тя започва да тече от момента, в който вземането е изискуемо и се прекъсва, ако са предприети действия по чл.116 от ЗЗД. Относно възможностите за защита при подобни ситуации може да прочетете коментарите под статията също както и в раздел "Въпроси", подкатегория "Облигационно право" има доста въпроси, засягащи въпросите, които Ви вълнуват.
«Илия» на 31.07.2012 в 04:59 часа: Здравейте,

Звъняха ми от фирма за събиране на дългове , за кредит, от 2006 година. Мога ли да подам искане за справка в бнб, за да видя дали е погасен по давност и как мога да се осведомя от коя дата е станал изискуем ?
Отговор от Вълев: Можете да подадете такова искане. На страницата на БНБ е описано подробно какво да предприемете. На тази справка обаче няма да Ви излезе как се прилага давностният срок. Ако не можете да се ориентирате от кога тече давността за задължението Ви, след като се запознаете с материалите които сме написали в сайта ни, Ви съветваме да се обърнете към адвокат за правна помощ и съдействие.
«мама Моргана» на 31.07.2012 в 15:46 часа: Здравейте,
обръщам се към вас със следното питане,на 09. 2009 година сключих договор с Глобул да ползвам услугите им.Като при сключване на договор за две години имах възможността да закупя изгодно телефон.Платих си го в брой,сключихме договора и си плащахме сметките редовно в следващите три месеца.Съвсем неочаквано мъжа ми беше съкратен от работа и четири месеца не можа да намери друга,нямахме възможност да плащаме,но не сме ползвали и услугите им.
Една година след това получихме писмо,с което ни уведомяват че дължим 450 лева неустойки по договор,като 100 лева от тях са за сметки,а другите за неустойки.
Предали са договора ни на трета страна,с които се свързахме,за да разберем какво и колко трябва да плащаме,макар тази неустойка да е абсурдна,понеже се начислява за целия период,а ние сме ползвали и сме плащали няколко месеца.
Платихме еднократно тогава 100 лева,останаха 350.След това нямахме възможност да плащаме.
Сега от тази фирма отново ни притискат за парите и то по много странен начин,свързват се с родителите ни,макар да имат актуален мобилен и стационарен телефон,заплашвали са ги,че ще ме дадат на съд и подобни.
Майка ми отново им е дала нашите номера,но все още никой не се е свързал с нас.
Какво да предприемем или да не предприемаме?Благодаря предварително за отговора Ви!
Отговор от Вълев: От това, което разбираме по казуса Ви, задължението Ви не е погасено по давност, тъй като не са изтекли 3 години от както е дължимо. Съветваме Ви да го погасите възможно най-скоро, тъй като в противен случай ако бъде отнесен спора до съд освен тази сума от 350лв, която дължите към днешна дата, мога да Ви осъдят и на съдебни разноски, които вероятно ще бъдат значително повече от 350лв.
«Христова» на 05.08.2012 в 07:53 часа: Здравейте!Въпроса ми може би е банален,но аз незнам какво да правя!Изтеглих кредит края на октомври 2007г.Наложи се да замина и изпращах вноските на познат да ги внася.Това обаче не е ставало.Още на 3-4 месец след взимането на кредита са ме осъдили и сега разбирам,че съм при някои съдия изпълнител за да платя кредита.На постоянния ми адрес не е получавано ното едно писмо от банката за дължимата сума.Минала ли е давност и какво трябва да направя сега.Исках да си открия банкова сметка,но служителката беше така любезна да ме информира,че ако влезнат суми по сметката,няма да мога да ги изтегля,защото имам запор.Как може да се махне този запор?Благодаря!
Отговор от Вълев: Съветваме Ви да ангажирате адвокат, който да проучи делото и ако има правна възможност да Ви защити. Запорите по банковите сметки се вдигат от съдебния изпълнител по желание на кредитора или с приключване на изпълнителното дело след заплащането на всички дължими суми. Давност за вземането вероятно още не е изтекла. За давностните срокове може да прочотете подробно в сайта ни - в отдел статии, въпроси както и в коментарите.
«Петкова» на 10.08.2012 в 21:04 часа: Здравейте,аз имам кредитна карта от2005г,за която бях забравила,сумата и беше за 700лв,а днес ми позвъняха че дължа 2500лв,минали са 7г,не ли е минала вече давност,могат ли да ми направят запор на нещо и къде мога да проверя дали е изтекла?
Отговор от Вълев: Ако нищо не е предприето към днешна дата за прекъсване на давността, тя е изтекла и задължението е погасено по давност. Могат да предприемат срещу Вас действия по събиране на дълга и ако не предприемете необходимото могат да Ви осъдят. Съветваме Ви да се обърнете към адвокат, който да проучи въпроса и да Ви обясни какви са правата Ви в случая.
«Иванова» на 22.08.2012 в 22:36 часа: Здравейте!През 2008г закупих телефон от Глобул на дъщера ми с кредитна карта на ОББ на стойност 500лв!В петък следобяд ми се обади фирма събирач на задължения,която ми обяви ,че дължа 905лв !През изтеклите 4години ,нито ОББ ,нито Глобул ме е потърсил на адреса или пък по телефона,за да ме предупреди,че картата не се обслужва!!!Отивайки в офис на ОББ за справка,служителят ми заяви,че ако внеса някаква сума ,ще ми се предостави погасителен план,как да внасям вноските!Какво бихте ме посъветвали да направя в този случай,защото и аз като всички останали съм заплашена със запори и подобни традиционни методи ,с които фирмите събирачи си служат?В период съм в който кандидаствам за рефинансиране в една банка и питайки служителят на ОББ,какво могат да ми предложат ,като споразумение,той ми отговори,че не разполагат с подобна опция,пък и вече съм вкарана в ЦКР?Не мога да разбера,хем банката си търси задълженията,пък в същият момент не показва заинтересованост да бъде покрито поне това задължение?!
Отговор от Вълев: По така поставения казус не е изтекла 5 годишната погасителна давност за вземането на банката. Длъжни са да Ви предоставят информация за дължимата от Вас сума. Ваше задължение е обаче да погасявате вноските си по кредитната карта и да следите дали имате задължения, а дали банката ще потърси това задължение или ще се откаже от него - това е нейно право.
Най-добрият вариант за Вас е да предоговрите задължението си към банката и да започнете да го плащате. Ако банката отнесе спора Ви до съд ще платите значителни съдебни разноски, които може да са повече от дълга Ви.
Фирмите за събиране на задължения не са държавни органи и НЕ МОГАТ ДА НАЛАГАТ ЗАПОРИ, ДА ОПИСВАТ ВЕЩИ И ДА СЪБИРАТ ПРИНУДИТЕЛНО ВЗЕМАНИЯ. Това са действия, които извършват съдебните изпълнители въз основа на актове на съда.
«Георгиев» на 30.08.2012 в 17:19 часа: Здравейте, днес 30,08,2012 ми се обадиха от фирма за просрочени вземания и ми казаха, че дължа 30лв. към Вивател. Питах от кога е това задължение и не е ли изтекъл давностния срок. Отговориха ми, че два месеца преди да изтекат трите години давностен срок те са купили задължението ми от Вивател. Обясниха ми, че така срока се увеличава на 5 години и до изтичането на давностния срок има още 2-3 месеца. Казаха ми, че до края на седмицата трябва да погася задължението си. Обадиха ми се на мобилния телефон, не са ме оведомявали писмено. Не са ли длъжни да ме оведомят писмено и какви действия могат да предприемат, ако не погася задължението си до края на седмицата?
Отговор от Вълев: Цесията (прехвърлянето на вземане) не прекъсва давността. А що се отнася до задължения, погасени по давност, може да прочетете предишните коментари по темата. Там подробно е изяснен този въпрос.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10


+Писане на коментар »


Контакти

ПОДРОБНО
   
София 1000
ул. "Хан Аспарух" 60
етаж 3
АДРЕС
   
Тел. +359 2 986-30-00
Факс. +359 2 988-38-13
Email:

Виртуален клон
Онлайн запитване
Онлайн запазване на час